Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1561 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 24.08.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Det er satt opp en ny bom på den nye E18 mellom Kristiansand og Grimstad til erstatning for den gamle bommen som stod på Svennevik ved Lillesand.
Mener statsråden det er vanlig praksis av Aust-Agder fylkeskommunes politikere å true beboere i Lillesand kommune til å kjøre ny E18 for å betale bompenger når det finnes alternative veiløsninger, og er det virkelig mulig av fylkeskommunen, helt ut av lufta, å gjenåpne en nedlagt bomstasjon?

Begrunnelse

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at vi i FrP ikke har stemt for bompenger på noen av veiene i Aust-Agder.
I Agderposten 9. juli kan vi lese at fylkesordføreren i Aust-Agder truer beboerne i Lillesand med å gjeninnsette bom ved Svennevik i Lillesand. Han mener for mange "snikkjører" eller "gratiskjører" på gamle E18 for å unnslippe å betale bompenger på ny E18.
De som kjører gamleveien blir altså sett på som forbrytere.
Jeg vil opplyse om at gamle E18 er i brukbar tilstand så det er ingen kjerrevei de her velger å kjøre på.
Fakta er at det er helt unødvendig for folk som bor i Lillesand kommune og som skal til Grimstad eller Arendal å benytte den nye E18, og det er nok grunnen til at de kjører den gamle veien. Men, slik det er beskrevet i Agderposten, mener fylkesordføreren at gammel E18 ikke skal benyttes til biltrafikk.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Stortinget sluttet seg til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av E18 i Aust-Agder gjennom behandlingen av St.prp. nr. 30 (2000-2001). I forbindelse med vedtaket om gjennomføring av OPS-prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand sluttet Stortinget seg til en revidert finansieringsplan for Aust-Agderpakka, jf. St.prp. nr. 33 (2004-2005). Videre sluttet Stortinget seg til endringer i innkrevingsopplegget gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2007-2008).

Innkrevingsopplegget for Aust-Agderpakka omfatter to bomstasjoner på E18, henholdsvis nord og sør i fylket. Som forutsatt i bl.a. St.prp. nr. 33 (2004-2005) ble bomstasjonen på gamle E18 i sør (ved Svennevik) flyttet til ny E18 ved Omre/Inntjore da denne sto ferdig i august/september 2009. Dersom trafikklekkasjen blir betydelig, er det blitt vurdert som aktuelt med bomstasjoner både på ny og gammel veg. Fylkeskommunen har derfor gått inn for at de fysiske installasjonene på gamle E18 blir stående til det er gjennomført en evaluering av trafikkendringene. Samferdselsdepartementet har ikke hatt merknader til dette, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008), side 69. Trafikkutviklingen på gamle E18 følges ved at Statens vegvesen foretar kontinuerlige trafikktellinger.

Et eventuelt forslag om gjeninnføring av bompengeinnkreving på gamle E18 må behandles av berørte kommuner og fylkeskommuner før det kan legges fram for Stortinget for endelig vedtak. Jeg er kjent med at et forslag til endringer i innkrevingsopplegget for Aust-Agderpakka er til lokalpolitisk høring, jf. også mitt svar på spørsmål nr. 1562. Dette forslaget omfatter imidlertid ikke gjeninnføring av bompengeinnkrevingen på gamle E18. Jeg vil først ta stilling til et eventuelt forslag om endringer i innkrevingsopplegget etter at den lokalpolitiske behandlingen er sluttført.