Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1562 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 24.08.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Fylkestinget i Aust-Agder vedtok 22. juni å opprette en ny bom vest for Lillesand for å finansiere utbygging av E18 mellom Arendal og Tvedestrand, til tross for at Lillesand ikke befinner seg på strekningen som skal bygges ut. Lillesand kommune har med dagens system ikke vetorett mot en ny bom i kommunen.
Mener statsråden at det er riktig å pålegge folk bompenger i et helt annet område enn der veien skal bygges, og stemmer det at statsråden har forhåndsgodkjent vedtaket?

Begrunnelse

Arbeidet med å planlegge ny E18 på strekningen Arendal-Tvedestrand har strandet da staten ikke vil bevilge penger til arbeidet.
Strekningen er viktig å få bygd ut, da det skjer mange ulykker på denne veibiten. E18 er jo hovedferdselsåren fra Stavanger til Oslo, selv om den heter E39 fra Stavanger til Kristiansand.
Da fylket ikke fikk penger fra staten til planleggingen, så altså Aust-Agders fylkespolitikere seg om etter andre som skal betale regningen, og igjen falt valget på bilistene. Som om ikke bilistene betaler nok til veier fra før.
Valget fra fylkespolitikerne falt altså på Lillesand kommune, som ikke engang grenser hverken til Arendal eller til Tvedestrand.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 1561, sluttet Stortinget seg til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av deler av E18 i Aust-Agder gjennom behandlingen av St.prp. nr. 30 (2000-2001). I forbindelse med vedtaket om gjennomføring av OPS-prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand sluttet Stortinget seg til en revidert finansieringsplan for Aust-Agderpakka, jf. St.prp. nr. 33 (2004-2005). Videre sluttet Stortinget seg til endringer i innkrevingsopplegget gjennom behandlingen av St.prp. nr. 1 (2007-2008). Innkrevingsopplegget for Aust-Agderpakka omfatter to bomstasjoner på E18, henholdsvis nord og sør i fylket. I sør ble bomstasjonen flyttet fra gammel veg (ved Svennevik) til ny veg ved Omre/Inntjore i forbindelse med åpningen av ny E18 i august/september 2009.

Jeg er kjent med at Aust-Agder fylkeskommune i møte i fylkesutvalget 22. juni 2010 gikk inn for å sende et forslag til justeringer av Aust-Agderpakka på høring til berørte kommuner og Vest-Agder fylkeskommune. Forslaget går blant annet ut på å etablere en ny bomstasjon på E18 vest for Lillesand i tillegg til dagens bomstasjon på E18 mellom Grimstad og Lillesand. Forslaget innebærer at takstene for gjennomgangstrafikken blir uendret, mens trafikken mellom Grimstad og Lillesand får halverte takster. Trafikk fra Lillesand/Birkenes mot Kristiansand, som tidligere ikke har betalt bompenger til Aust-Agderpakka, må imidlertid betale halvparten av dagens takster i bomstasjonen ved Omre/Inntjore. Det er foreslått at deler av de økte inntektene skal benyttes til å finansiere planlegging av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

En slik endring i innkrevingsopplegget som det arbeides med lokalt, vil kreve at saken legges fram for Stortinget. Som omtalt i mitt svar på spørsmål nr. 1561, vil jeg først ta stilling til et eventuelt forslag om endringer i innkrevingsopplegget for Aust-Agderpakka etter at den lokalpolitiske behandlingen er sluttført.