Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1563 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 24.08.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Det amerikanske utenriksdepartementet (US Department of State) vurderer nå å innføre regler som vil kunne få dramatiske konsekvenser for omfanget av elevutveksling på videregående skole nivå mellom USA og land som Norge. De nye forslagene innebærer blant annet at det skal innhentes fingeravtrykk fra potensielle vertsfamilier og at enslige ikke kan ta i mot utenlandske utvekslingselever.
Hvordan vil utenriksministeren følge opp saken overfor USAs myndigheter?

Begrunnelse

Organisasjoner som YFU og AFS har i mange år gitt norsk ungdom mulighet til å gå et år på high school og bo hos en vertsfamilie i USA. Mange tusen ungdommer fra hele verden deltar hvert år på slike utvekslingsprogrammer, og bygger dermed verdifull kompetanse og bidrar til å bygge broer mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.
De seriøse utvekslingsorganisasjonene har lang erfaring med å finne og vurdere egnetheten til vertsfamiliene, som normalt ikke mottar noen form for økonomisk godtgjørelse. Det er mitt inntrykk at organisasjonene gjør sitt aller ytterste for å sikre utvekslingselevens trygghet. YFU gjennomfører f.eks. en bakgrunnssjekk, der de blant annet innhenter et eventuelt kriminelt rulleblad. Siden YFU begynte med dette i 2006, har ingen straffedømt forsøkt å bli vertsfamilie.
På bakgrunn av noen uheldige enkeltsaker – der mindre seriøse organisasjoner har plassert elever i uegnede familier – har det amerikanske utenriksdepartementet (US Department of State) nå tatt initiativ til en gjennomgang av regelverket og sendt et forslag til nye regler på høring (se http://edocket.access.gpo.gov/2010/2010-10168.htm). De nye reglene innebærer blant annet at det skal innhentes fingeravtrykk fra alle voksne medlemmer av potensielle vertsfamilier. I utvekslingsorganisasjonene og blant nåværende vertsfamilier er det stort motstand mot dette forslaget. Det er lite hensiktsmessig og kostbart, og det er ikke sannsynliggjort at utvekslingselever vil få det tryggere. Det er grunn til å tro at dette inngrepet i vertsfamilienes privatliv og deres opplevelse av å bli behandlet som kriminelle, vil utgjøre et vesentlig hinder for rekruttering av vertsfamilier. Forslaget innebærer også at enslige personer – uavhengig av erfaring, livssituasjon og egnethet - ikke kan være vertskap for utenlandske utvekslingselever. Dette forslaget oppfattes av mange som diskriminerende.
Konsekvensene av det foreslåtte regelverket kan være at antall utvekslingselever til USA må reduseres kraftig, både fra Norge og andre land. I en verden der vi har behov for å styrke den tverrkulturelle kompetanse og bygge ned motsetninger, bør det legges til rette for at flest mulig unge får mulighet til å ta utdanning i utlandet. Det arbeidet som utvekslingsorganisasjonene gjør er imponerende, og det er grunnleggende positivt at ungdom velger å bruke et år av sitt liv på å bli kjent med en fremmed familie og kultur.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen mener at internasjonalisering av utdanning er et viktig bidrag til bevisstgjøring og kulturforståelse blant unge mennesker. Et utvekslingsopphold vil kunne gi elever og studenter bedre forutsetninger for et stadig mer internasjonalt orientert samfunns- og arbeidsliv. I skoleåret 2009-2010 var det ca 1 300 elever som reiste på utvekslingsopphold gjennom utvekslingsorganisasjoner og i underkant av 1 000 av disse reiste til USA. For at elevene skal kunne få utdanningsstøtte til slike utenlandsopphold, må utvekslingsorganisasjonen være godkjent av Kunnskapsdepartementet.

For Regjeringen er det viktig at kvaliteten på lærestedene er god og at vertsfamiliene er godt skikket til å gi utvekslingselevene trygge rammer rundt oppholdet. Ved godkjenningen av utvekslingsorganisasjonene legges det stor vekt på at eleven har et sikkerhetsnett som fungerer slik at eleven blir godt ivaretatt dersom han eller hun opplever vanskelige situasjoner under oppholdet.

De fleste elever vil oppleve et utvekslingsår som en positiv opplevelse, også i forhold til sin vertsfamilie. Dessverre er det likevel noen elever som opplever problemer i sin vertsfamilie, slik at eleven og elevens foresatte blir usikre på om eleven blir godt nok ivaretatt under oppholdet.

Amerikanske myndigheter stiller allerede i dag strenge krav til organisasjoner som organiserer utvekslingsopphold med utenlandske elever. Det stilles blant annet detaljerte krav til hvordan vertsfamilier skal velges ut, for eksempel ved at det skal hentes inn opplysninger om eventuelle tidligere kriminelle forhold (politiattest). Forslaget fra det amerikanske utenriksdepartementet innebærer innstramming i det eksisterende regelverket.

Dersom amerikanske myndigheter på bakgrunn av sine erfaringer med elevutveksling vurderer det slik at det er nødvendig med endringer i regelverket for å sikre at alle elever får en trygg og god vertsfamilie, vil ikke norske myndigheter stille spørsmål ved dette.

Hvilke følger de foreslåtte endringene eventuelt vil få, er vanskelig å forutse. Vi deler amerikanske myndigheters syn om at hver enkelt elevs sikkerhet og velferd er et spørsmål som må prioriteres høyt i denne sammenhengen. Samtidig håper vi at den gjennomgangen amerikanske myndigheter nå foretar av deres regelverk, ikke medfører at det blir vanskeligere å finne gode vertsfamilier eller at færre norske skoleelever reiser på utvekslingsopphold til USA.