Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1557 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 20.08.2010 av justisminister Knut Storberget

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvorfor en velger å sette ut utredningen av forenklinger av aksjeloven til en utreder istedenfor å oppnevne et utvalg, fremgangsmåten for valg av utreder samt vurderinger lagt til grunn ved utforming av mandat?

Begrunnelse

1. juli 2010 varslet Justis- og politidepartementet at advokat Gudmund Knudsen er gitt i oppdrag å utrede spørsmålet om forenklinger av aksjeloven.
Intensjonen med utredningsarbeidet er blant annet å sikre at aksjelovens regler er godt tilpasset behovene for de små og mellomstore foretakene.
Det skal blant annet vurderes om kravet til minste aksjekapital bør reduseres, om en bør lempe på kravene til innbetaling av aksjeinnskudd, samt stiftelsesreglene og enkelte organisatoriske spørsmål.
Avgivelsesfrist for utredningen er fastsatt til 31.desember 2010.
Grunnlaget for utredningen vil være EUs Small Business Act, samt innspill på konkrete forenklingstiltak som er fremkommet de senere årene fra bransje- og næringsorganisasjoner.
Mandatet tilsier ikke at sentrale bransje- og næringsorganisasjoner vil kunne komme med innspill til utredningsprosessen ei heller om disse vil få uttale seg før endelig utredning foreligger.
For det første stilles det spørsmål ved valg av utreder, herunder fremgangsmåten for endelig valg av utreder.
For det annet stilles det spørsmål ved hvorfor en velger en utreder istedenfor å nedsette et partssammensatt utvalg til å vurdere de tema som mandatet omfatter.
For det tredje stilles det spørsmål ved sentrale bransje- og næringsorganisasjoner mulighet til å få komme med innspill eller uttale seg før endelig utredning foreligger.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Mandatet og fremgangsmåten for utredning av forenklinger i aksjeloven bygger på en grundig vurdering av hva det er behov for å utrede og hvordan en slik utredning kan gjøres hensiktsmessig og effektivt. I dette tilfellet anså jeg det mest fornuftig å organisere utredningen som en enpersonsutredning. Det var dermed også mulig å sette en kort frist for arbeidet, allerede 31. desember i år. Jeg nevner at man i Sverige også valgte samme fremgangsmåte i forbindelse med forenklinger av den svenske aksjelovgivningen. Advokat Gudmund Knudsen er valgt som utreder fordi jeg av mulige kandidater anser ham best kvalifisert til å utrede spørsmålet.

Mandatet er utformet ut fra en vurdering av hvilke emner det er særlig behov for å se nærmere på. Justisdepartementet har her mottatt innspill fra ulike aktører i næringslivet. Når det gjelder omfanget av mandatet, vil jeg også peke på hensynet til lovens brukere og deres behov for forutberegnelighet. Dette hensynet taler for at mandatet ikke omfatter regler som fungerer tilfredsstillende.

Jeg minner for øvrig om at utredningen vil bli sendt på høring før det blir aktuelt å fremme lovforslag.