Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1609 (2009-2010)
Innlevert: 23.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart på vegne av: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 02.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): På bakgrunn av lang behandlingstid av klagesakene og med dagens etterspørsel av laks på det internasjonale marked, ser ikke statsråden fordelen ved å tildele samtlige søkere oppdrettskonsesjoner?

Begrunnelse

I Fiskeribladet Fiskaren mandag 9.august 2010 opplyses det at i forbindelse med tildeling av oppdrettskonsesjoner i Nordland, er Kobbvåglaks AS og Bindalslaks AS tildelt konsesjoner av Fiskeridirektoratet. Begge foretakene leverer til Sinkaberg-Hansen AS sine mottaksanlegg. Sistnevnte selskap, Bindalslaks AS, er heleid av Sinkaberg-Hansen AS.
For de oppdrettsselskapene som mister sine konsesjoner, vil dette få dramatiske konsekvenser økonomisk sett samt tap av arbeidsplasser.
For det første stilles det spørsmål ved lang behandlingstid av klagesakene samt at klagebehandlingen ennå ikke er avsluttet over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.
For det annet stilles det spørsmål ved om forutsigbarheten til saksbehandlingen ved at selskap som fikk tildelt konsesjoner ved den ordinære tildelingen, mister konsesjonene som et resultat av klagebehandlingen.
Selv om det er Fiskeridirektoratet som har tildelt konsesjonene og behandler klagesakene og ikke Fiskeri- og kystdepartementet, kan det utad bli oppfattet som en sammenblanding mellom statsråden og enkelte av selskapene involvert, da statsråden har eierinteresser i Sinkaberg-Hansen AS og derigjennom til Bindalslaks AS.
Norsk oppdrettslaks og sjømat er sterkt eksportrettet og etterspørselen etter norsk laks i det internasjonale marked er stor.
Derav stilles det spørsmål om det ikke ville være fornuftig og også tildele oppdrettskonsesjoner til de selskap som nå er blitt fratatt sine konsesjoner. Dette for å opprettholde norsk sjømatproduksjon og sikre arbeidsplasser i næringen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innledningsvis vil jeg opplyse om at statsråd Lisbeth Berg-Hansen har bedt om at det oppnevnes settestatsråd i spørsmålet om tildeling av ytterligere tillatelser

knyttet til tildelingsrunden 2009, og at det, i tråd med Kgl. Res. 26. november 2009,er undertegnede som behandler saken, herunder dette spørsmålet til skriftlig besvarelse fra Stortinget, som settestatsråd.

Som kjent ble det lyst ut 65 nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret våren 2009. Det fremgår av St.prp. nr. 1 tillegg nr. 4 (2008-2009) at Fiskeri- og kystdepartementet, ”i vurderinga av kor mange løyve som skal tildelast i 2009, [har] sett på omsynet til berekraftig vekst, medrekna miljø- og fiskehelseomsyn, marknadsutviklinga sidan 2005 og vidare marknadsutsikter og utviklinga hos andre store produsentland.” Antallet tillatelser som ble lyst ut, var således et resultat av en omfattende vurdering der flere hensyn enn bare markedshensyn ble tillagt vekt.

Fiskeri- og kystdepartementet sendte høsten 2009 på høring forslag til forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett 2010. I høringsnotatet heter det blant annet:

”Verdensmarkedet for atlantisk laks er preget av stabilt økende etterspørsel og for tiden synkende tilbud, noe som gir rom for produksjonsvekst ut fra et markedsmessig perspektiv. Havbruksnæringen påvirker miljøet, og veksten kan derfor ikke bare bestemmes ut i fra hva markedet etterspør. En forutsetning for vekst i det lange løp er at denne skjer innenfor rammene av hva miljøet tåler. Regjeringen har i arbeidet med kapasitetsøkningen 2010 foretatt en grundig vurdering av miljøsituasjonen i næringen, både på et overordnet nasjonalt nivå og på et mer finmasket regionalt nivå.

På bakgrunn av en vurdering av markeds- og miljøsituasjonen i næringen i dag, mener regjeringen at det er rom for moderat vekst i havbruksnæringen i 2010.”

På grunn av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen høsten 2009 besluttet imidlertid Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen 8. desember 2009 å utsette den varslede kapasitetsøkningen på 5 %.

I lys av dette, ser jeg det ikke som aktuelt å tildele samtlige søkere ny tillatelse. Spørsmålet om hvorvidt de selskapene som har fått omgjort sitt vedtak om tillatelse likevel skal få beholde denne, er til behandling i departementet og er ikke endelig tatt stilling til.