Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1565 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 20.08.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I forbindelse med at styreleder i Helse Nord deltok på en tur i regi av Alta kommune er det kommet opp en diskusjon om de interne etiske retningslinjene som gjelder for helseforetakene for eksempel når det gjelder gaver fra eksterne også gjelder for foretakenes styremedlemmer når de opptrer som styremedlemmer.
Hva er helse- og omsorgsministerens oppfatning?

Begrunnelse

Ut fra denne saken kan det virke som det ikke er etablert en felles forståelse om hvilke regler som gjelder for styreledere/styremedlemmer i helseforetakene - når de opptrer i denne rollen - når det gjelder for eksempel mottakelse av gaver eller ytelser fra eksterne interessenter. Media har gjentatte ganger forsøkt å få Helse- og omsorgsdepartementets syn på saken uten å lykkes.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Både tjenestemannsloven og statsforetaksloven har bestemmelser som regulerer adgangen til å motta gaver eller andre ytelser som kan eller kan oppfattes som et forsøk på påvirkning. Helseforetakene er særlovsselskaper. Helseforetaksloven regulerer ikke styremedlemmers eller ansattes adgang til å motta gaver eller andre ytelser fra andre.

Staten er en stor eier i norske virksomheter, og har både forretningsmessige og sektorpolitiske eierskap. Regjeringen har derfor utarbeidet dokumentet ”Regjeringens eierpolitikk” som er forankret i Stortinget gjennom behandlingen av St meld nr 13 (2006-2007). Etikk er ett område som har vært sentralt i regjeringens eierskapspolitikk. Det er uttrykt en klar forventning til at styrene for statlig eide virksomheter skal utarbeide etiske regningslinjer for virksomheten. Etiske retningslinjer setter generelle normer og prinsipper for etisk ansvarlig opptreden, f eks når det gjelder adgang til å motta gaver og til å delta i sosiale arrangementer eller reiser betalt av andre.

Nærings- og handelsdepartementet fikk i 2009 gjennomført en undersøkelse av 21 statlig eide virksomheter og deres arbeid med samfunnsansvar. Gjennomgangen viste at samtlige av de undersøkte virksomhetene hadde utarbeidet etiske retningslinjer. Gjennomgangen viste imidlertid at det varierte om retningslinjene omfattet kun de ansatte eller både de ansatte og styremedlemmene.

Helseforetakene forvalter sentrale velferdsgoder for befolkningen. Etter min vurdering er det derfor grunnleggende viktig at både styremedlemmer og ansatte i helseforetakene har den nødvendige tillit i offentligheten. Det er derfor viktig at de opptrer på en måte som ikke kan trekke deres integritet i tvil. Av den grunn mener jeg at helseforetakene skal ha etiske retningslinjer som gir en veiledning til hvordan organisasjonen skal forholde seg til problemstillinger i arbeidshverdagen. Jeg mener videre at retningslinjene må gjøres gjeldende ikke bare for de ansatte, men også for styremedlemmene og andre som representerer helseforetaket.

Statsnett SF, Statsskog SF, Petoro AS, Kongsberg Gruppen ASA og Statoil ASA, Norsk Hydro ASA, Innovasjon Norge og NSB-konsernet er eksempler på virksomheter som har etiske retningslinjer som gir veiledning om slike forhold og som omfatter både ansatte og styremedlemmer. Jeg vil på egnet måte forsikre meg om at de regionale helseforetakene og helseforetakene har etiske retningslinjer for virksomheten og at retningslinjene er tilgjengelige på helseforetakenes hjemmesider på internett. Jeg vil videre forsikre meg om at retningslinjene i gjøres gjeldende ikke bare for de ansatte, men så langt de passer også for styremedlemmer og andre som representerer helseforetaket.