Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1571 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 20.08.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at flere pasienter kan få tilbud om multimodal behandling for muskel- og skjelettlidelser?

Begrunnelse

Fordelingen av sykefraværet på diagnosegrupper i 4. kvartal 2003-2008 viser at om lag 34-36 pst. av sykefraværstilfellene og om lag 40-44 pst. av tapte dagsverk skyldes muskel- og skjelettlidelser. Pasienter som rammes av slike lidelser opplever redusert helse- og livskvalitet, og mange får økonomiske problemer som følge av utstøting fra arbeidslivet.
Flere klinikker har gode resultater med å gi denne pasientgruppen en tverrfaglig og sammensatt behandlingstilbud. Eksempelvis gir Klinikk for Alle et tilbud om tverrfaglig intensivbehandling til pasienter med muskel- og skjelettlidelser. En undersøkelse foretatt av klinikken viser at 81 % av pasientene opplever bedring. Blant de som var sykemeldt før behandlingen er 54 % tilbake i full stilling. Dette er svært gode resultater som har stor betydning for pasienten og som kan bidra til å redusere sykefravær og uføretrygd. I mange tilfeller må pasientene selv bekoste behandlingen, noe som er en betydelig økonomisk belastning. Dette innebærer også at mange ikke har mulighet for å benytte tilbudet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Personer med muskel- og skjelettlidelser forutsettes å få nødvendige helsetjenester i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten ut fra behovet i det enkelte tilfelle.

Samhandling er viktig for at den enkelte skal få et helhetlig tilbud. Formålet med forskrift om habilitering og rehabilitering er bl.a. å sikre at tjenestene som tilbys og ytes er samordnet, tverrfaglige og planmessige. Videre bygger St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen på at bedre samhandling bør være et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder framover.

Med utgangspunkt i Sykefraværsutvalget, Ot. prp. nr. 6 (2006-2007) og St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007), jf. Budsjett-innst. S. nr. 15 (2006-2007), ble ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte etablert. Formålet med ordningen er å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, slik at sykefraværet reduseres.

Innenfor midlene som er satt av til de regionale helseforetakene til ”Raskere tilbake” er det bygget opp kapasitet i helsesektoren for den viktigste gruppen sykmeldte: personer med muskel- og skjelettlidelser. En rekke av tiltakene er tverrfaglige. Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) mener at de i evalueringen har synliggjort at behandling gjennom ”Raskere tilbake” har hatt en sykefraværsreduserende effekt for en forholdsvis stor gruppe av de som har fått tilbud gjennom denne ordningen. Medisinske og kirurgiske pasienter fikk i gjennomsnitt en reduksjon i sykefravær på rundt 4 dager sammenliknet med sykmeldte som mottok behandling gjennom det ordinære behandlingsløpet i sykehus. Særlig for kirurgiske pasienter var effekten sterk.

Både i 2008 og i 2009 var det behandlet over 26 000 pasienter innenfor ordningen ”Raskere tilbake”. Det er som kjent opprettet nye tilbud både i regi av de offentlige sykehusene, og i tillegg gjennom inngåtte avtaler mellom de regionale helseforetakene og private aktører innenfor ordningen ”Raskere tilbake”.

Det er lagt stor vekt på å utvikle tilbud til personer med muskel- og skjelettlidelser også innen for ordningen ”Raskere tilbake”.

Hvilke tilbud og hvor ulike typer behandlinger skal tilbys, vurderes av de regionale helseforetakene.