Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1572 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 01.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hvilke konsekvenser vil beslutningen om å vurdere sjøkabel på deler av strekningen Sima-Samnanger få for bygging av linjen mellom Ørskog og Fardal, med særlig henblikk på vurderinger knyttet til reiselivsnæringen?

Begrunnelse

Undertegnede mener naturverdier og reiselivsnæringen i Møre og Romsdal må tillegges samme verdi/betydning som i Hardanger, og legger da til grunn at det gjøres en ny vurdering av linjen mellom Ørskog-Fardal med henblikk på kabling, særlig med tanke på at Storfjorden er innløpet til verdsarvområdet Geiranger.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE vedtok i juni 2009 å gi Statnett konsesjon for bygging og drift av en 420 kV kraftledning fra Sogndal til Ørskog. Vedtaket innebærer at ledningen skal bygges som luftledning. Vedtaket ble påklaget fra mange hold. Olje- og energidepartementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i begynnelsen av oktober 2009, og foretok en omfattende befaring i slutten av samme måned.

Flere klagere krever kabel på hele eller deler av strekningen. I konsesjonsprosessen er flere kabelløsninger utredet og vurdert. På bakgrunn av befaringen og en gjennomgang av det skriftlige materialet i saken fant departementet behov for en ytterligere utredning av sjøkabel. I brev av desember 2009 ble derfor Statnett bedt om å utrede og vurdere fordeler og ulemper med en sjøkabel fra Ørskog til Store Standal. Departementet mottok utredningen i februar 2010. Som ledd i en åpen og inkluderende klagebehandling fra departementets side ble utredningen gjort kjent for de berørte kommunene på Sunnmøre. Departementet har fått tilbakemeldinger og avholdt møter med enkelte av kommunene om de ønskemål som utredningen har avstedkommet. Departementet vurderer fortløpende om det skal tas ytterligere skritt i spørsmålet om sjøkabel.

Kraftframføringen mellom Ørskog og Sogndal er svært viktig for forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Klagebehandlingen vil derfor fortsette i det tempo som er påkrevet. Virkninger for reiselivsnæringen inngår som et sentralt vurderingstema i den helhetsavveining departementet foretar i klagesaken etter energiloven.