Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1573 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 23.08.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I Soria Moria II heter det: "invitere Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn. Dette skal skje innen utgangen av 2010."
Er statsråden enig i behovet for en slik gjennomgang, særlig i lys av medieoppslag om økende rovdyrmotstand, og når kan vi forvente denne saken forelagt stortinget?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Gjeldende bestandsmål for store rovdyr i Norge ble fastsatt gjennom rovviltforliket i Stortinget våren 2004. Det nasjonale bestandsmålet for bjørn er på 15 årlige ungekull, mens vi for ulv har et bestandsmål på 3 årlige helnorske ungekull innenfor det nærmere definerte forvaltningsområdet for ynglende ulv. I perioden fra rovviltforliket ble inngått og frem til i dag har vi så langt dessverre ikke lykkes å nå bestandsmålet for verken ulv eller bjørn.

Av Soria Moria II fremgår det at Regjeringen vil foreta en ny vurdering av bestandsmålet både for ulv og bjørn, og at Stortinget vil bli invitert til et nytt forlik om bestandsmålene for disse to artene innen utgangen av 2010. For ulv vil Regjeringen blant annet samarbeide med Sverige om bestandsregistrering og fordeling av grenseulv. Bedre kunnskap om omfanget av ulovlig jakt på ulv samt oversikt over de genetiske utfordringer vi står overfor som følge av et høyt innavlsnivå, er også sider jeg vil se nærmere på i vurderingene av et nytt bestandsmål for ulv. Når det gjelder bjørn har vi i tiden siden rovviltforliket i 2004 fått et betydelig styrket kunnskapsgrunnlag gjennom DNA-analyser og en nylig utviklet modell for beregning av antall årlige ungekull som blir født. Jeg er generelt opptatt av å legge best mulig tilgjengelig kunnskap til grunn for den politikken som føres, og jeg mener det nå er et riktig tidspunkt til å foreta en ny vurdering av bestandsmålene for ulv og bjørn.