Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1574 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 24.08.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Jærbladet hadde 23.07.10 en artikkel om en campingplass som slet med forlatte campingvogner. Norsk Caravanklubb tar nå til ordet for å innføre vrakpant på campingvogner for å få bukt med dette miljø- og forsøplingsproblemet.
Hvordan stiller statsråden seg til en innføring av vrakpant på campingvogner, for å få bukt med at folk setter fra seg og forlater gamle campingvogner?

Begrunnelse

I 2006 besvarte daværende statsråd Bjørnøy at man ikke anså dette som et vesentlig miljøproblem, men at man ville følge saken.
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=34572

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 1574 til skriftlig besvarelse fra representanten Ketil Solvik-Olsen om innføring av vrakpant på campingvogner.

På avfallsområdet er det etablert egne returordninger for en del typer avfall, enkelte med pant eller avgiftsrefusjon som insentiv for å få samlet inn avfallet. Erfaringene med returordningene er gode og jeg er enig i at vrakpant kan være et effektivt virkemiddel for å stimulere til innlevering av enkelte typer avfall. Det å etablere og administrere en vrakpantordning har imidlertid en del kostnader. I tilfeller der forurensningsfaren er begrenset og hvor relativt lite avfall havner på avveie, kan en vrakpantordning kreve uforholdsmessig mye ressurser.

Hensetting av utrangerte campingvogner er hittil ikke vurdert å utgjøre et vesentlig miljø- eller forsøplingsproblem. Klima- og forurensningsdirektoratet fikk i 2009 utført en kartlegging av forsøplingssituasjonen i en del kommuner. Etterlatte campingvogner var ikke blant de avfallstypene kommunene oppga som en del av forsøplingsproblemet.

Utrangerte campingvogner omfattes av forsøplingsforbudet i forurensningsloven. Kommunene kan gi pålegg om opprydning i avfall som er etterlatt og som virker skjemmende eller er til skade eller ulempe for miljøet. Kommunenes myndighet ble i desember 2009 utvidet slik at kommunene nå også kan reagere mot oppsamlingsplasser for brukte gjenstander dersom de medfører fare for forurensning. Dette gjør det enklere for kommunene å treffe vedtak om opprydning i saker der det er tvil om hvorvidt gjenstandene er å anse som avfall, for eksempel i tilfeller der eieren ikke regner gjenstandene som avfall.