Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1577 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 17.08.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 25.08.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen avviklet ordningen med avgiftsfri diesel for ekspressbusser for et par år siden. For Timeekspressen mellom Notodden og Oslo har dette ført til høyere billettpriser, og derved færre passasjerer. Dette må være et paradoks for en regjering og en statsråd som til stadighet pønsker ut nye tiltak for å redusere biltrafikken.
Vil statsråden gjeninnføre ordningen med avgiftsfri diesel for ekspressbusser for å snu denne negative utviklingen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I forbindelse med St.prp. nr. 54 (1997-98) Grønne skatter, fremmet av regjeringen Bondevik I, vedtok Stortinget å oppheve fritaket for autodieselavgift for busser. Dette innebar at busser fra og med 1999 ikke lenger kunne fylle merket, lavavgiftsbelagt diesel. Avviklingen av avgiftsfritaket ble i St.prp. nr. 54 (1997-98) Grønne skatter begrunnet ut i fra at også kjøring med buss påfører samfunnet eksterne kostnader som ulykker, vegbruk og miljøulemper og burde ilegges avgifter på lik linje med bruk av andre kjøretøy. Med avgiftsfritak ville ikke busselskapene ha økonomiske motiver til å redusere disse kostnadene. Det ble videre pekt på at fritaket førte til avgiftsmotiverte investeringer og konkurransevridninger og bl.a. medførte konkurransemessige skjevheter mellom busstransport og tilgrensende fullt avgiftsbelagte transportformer som «maxi-taxier». Forslaget ble vedtatt som en del av forliket om 1999-budsjettet mellom Regjeringen Bondevik I og Høyre og Fremskrittspartiet. Også Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti sluttet seg til forslaget i sine budsjetter.

For å hindre at kollektivtrafikkens rammebetingelser ikke skulle svekkes, gikk også flertallet i Stortinget inn for at det skulle gis kompensasjon til bussdrift med ruteløyve. Fra og med 1999 ble det etablert en kompensasjonsordning som hadde til formål å kompensere bussrutedrift for merkostnader som oppheving av avgiftsfritaket medførte. Det ble bevilget midler til dette formålet fram til 2003. Ordningen var imidlertid problematisk i forhold til EØS- avtalens regelverk om statsstøtte. I St.prp. nr. 1 (2003–2004) ble det redegjort for at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vurderte den bestående kompensasjonsordningen som ulovlig ut fra hensynet til konkurransereglene. ESAs beslutning innebar at støtte utbetalt etter 22. mai 2001 delvis måtte tilbakebetales og at kompensasjonsordningen måtte opphøre innen 23. mai 2006.

Alle kjøretøy bør betale for de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, veislitasje og utslipp. Bussdrift fører også til slike kostnader. Jeg kan derfor ikke se grunnlag for å gjeninnføre avgiftsfritak for bussdrift.