Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1578 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 17.08.2010
Besvart: 24.08.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Rv 41 er så dårlig at det å kjøre på veien med lastebil kan være til fare for sjåførens helse, miljø og sikkerhet, og dette gjelder særlig strekningen Vrådal-Treungen. Den dårlige veien fører til at sjåfører velger å kjøre omveier på flere mil. I tillegg fraråder utenlandske turoperatører folk som skal feriere i Norge å kjøre på denne veien. Dette er en uholdbar situasjon.
Kan statsråden redegjøre for eventuelle utbedringsplaner på Rv 41, og vil statsråden eventuelt fremskynde disse utbedringene?

Begrunnelse

I forbindelse med regionreformen ble det vedtatt at Rv 41 mellom Kristiansand og Kviteseid fortsatt skulle være en del av det statlige vegnettet. Dette er en svært viktig vei for befolkningen og næringslivet i denne regionen. Dessverre er store deler av vegen preget av dårlig veg med stort forfall og trafikkfarlige strekninger. Vegen skulle vært utbedret for mange år siden. Til tross for de store behovene for både vedlikehold og utbedringer, så er det så langt undertegnede er kjent med, satt av minimalt med midler til å ruste opp strekningen. Undertegnede er også gjort oppmerksom på at flere utenlandske reiselivsaktører fraråder sine kunder/turister å reise til steder som ligger langs Rv 41 nettopp fordi veiene er så dårlig og det er stor sjanse for at man kan risikere å ødelegge bil og utstyr på veien. På strekningen mellom Vrådal og Treungen er veien nå så dårlig at også transportnæringen i stedet for å kjøre på den aktuelle strekningen, velger å kjøre flere mils omvei, av hensyn til utstyr og sjåførenes helse, miljø og sikkerhet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Rv 41 går fra kryss med E18 ved Kjevik i Kristiansand til kryss med E134 ved Brunkeberg i Telemark og er om lag 180 km lang. I forbindelse med forvaltningsreformen ble det bestemt av rv 41 fortsatt skal klassifiseres som riksveg.

I perioden 2010-2013 legges det opp til å finansiere flere gang- og sykkelvegtiltak langs rv 41 i Kristiansand og Birkenes gjennom Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1. I tillegg er det planlagt å starte bygging av gang- og sykkelveg langs rv 41 på strekningen Lauvdalen – Treungen i Telemark i denne perioden. Ut over dette ligger det ikke inne andre tiltak langs rv 41 i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013.

Arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 er startet opp. I den forbindelse gjennomfører Statens vegvesen rutevise utredninger for riksvegnettet. I dette arbeidet vil etaten vurdere både kortsiktige og langsiktige tiltak for utvikling av riksvegnettet. De rutevise utredningene vil være et viktig grunnlag for prioriteringene i Nasjonal transportplan 2014-2023, særlig for rv 41 og andre vegstrekninger som ikke inngikk i stamvegnettet ved forrige revisjon av Nasjonal transportplan. Rv 41 i Agderfylkene og Telemark inngår i ruta E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger. For rv 41 i Telemark pågår dessuten et samarbeid mellom Statens vegvesen og Vest-Telemarkrådet for å utforme en strategi for utbedring av rv 41 gjennom fylket. Dette arbeidet vil bli koordinert med de rutevise utredningene.

Arbeidet med utredningene er startet opp relativt nylig. Det er derfor for tidlig å si noe om framtidige prioriteringer av oppgraderingstiltak på rv 41. Mer detaljert planlegging og prosjektering av slike tiltak bør avventes til de overordnede vurderingene er kommet noe lenger.