Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1580 (2009-2010)
Innlevert: 17.08.2010
Sendt: 17.08.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 23.08.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sørge for at Joker butikken i Ullerøy, Sarpsborg kommune får holde søndagsåpent i drøye 2 måneder om sommeren?

Begrunnelse

Ullerøy har ca 350 hustander med ca 850 innbyggere. I drøye 2 måneder om sommeren 5 dobles innbygger antallet grunnet hytte- og båtfolk. Området er karakterisert som et typisk turistområde. Ung og ny innehaver av Joker butikken, den eneste i område, har bygget ut og satser på å utvikle denne til faste arbeidsplasser hele året og sesongarbeidsplasser om sommeren. Han har søkt om søndagsåpen butikk i drøye 2 sommermåneder. Sarpsborg kommune har anbefalt og positivt støttet søknaden. Det hører med at omsetningen i hele januar tilsvarer omsetningen de siste 3 dagene i juni i år. Fylkemannen har imidlertid avvist søknaden med en begrunnelse om at et sted må grensen gå for åpningstider. Videre begrunner Fylkesmannen avslaget med at det var foretatt innstramminger i loven og at bestemmelser om søndagsåpent var flyttet fra lov om åpningstid til lov om helligdager og helgefred. Butikk innehaveren har ingen hensikt i å ha åpent på søndager ellers i året. Det er ikke ønskelig ei heller regningssvarende. Ullerøy kan betraktes som et turiststed. Det synes som forskjellsbehandling når det er døgnåpne butikker i Trøgstad, Rømskog, Marker og Hvaler. Fylkesmannen anbefaler også de reisende å ta en søndagstur til Hvaler for å handle. For de som kjenner geografien er dette uaktuelt. Det som derimot er høyst relevant i dette område er Svinesund, Nordby og Strømstad. Det er krevende å drive næring om ikke også Fylkesmannen i en sak som denne skal overprøve Sarpsborg kommune og tolke loven strammer enn det lovgiver har hatt til hensikt.
Distriktet blir sterkt berørt om den lokale kolonial ikke gir grunnlaget for videre utvikling og eksistens.
Kommunen har gjort en vurdering ut fra både forarbeider til loven og lovteksten, samt de vurderinger som ellers er gjort ved slike søknader andre steder i fylket. Det er betimelig å reise denne saken til statsråden slik at både lovforståelsen og handheving av denne skjer etter intensjonene. I denne saken handler det om det kommunale selvstyre, muligheten for å drive næring, utøve en aktiv distriktspolitikk og ikke minst sørge for at lovforståelsen handheves slik at folk kan kjenne seg igjen i begrunnelsen.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Hovedregelen er at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager. Det er en rekke unntak fra hovedregelen, jf. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred m.v. (helligdagsloven) § 5 annet og tredje ledd.

Utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typisk turiststed, er unntatt fra påbudet om å holde stengt på helligdager, jf. helligdagsloven § 5 annet ledd nr. 4. Vedtak om dette treffes etter søknad fra kommunen og ved forskrift, jf. helligdagsloven § 5 sjette ledd første punktum. Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister, jf. helligdagsloven § 5 sjette ledd annet punktum. Ut over dette beror det på fylkesmannens frie skjønn om kommunens ønske om fastsettelse av forskrift skal imøtekommes. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages til departementet. Hvorvidt salget i det aktuelle området i hovedsak skjer til turister om sommeren, vil det være opp til fylkesmannen å vurdere etter søknad fra kommunen. I dette tilfellet har fylkesmannen vurdert saken i to omganger. I brev 9. juli 2008 og i brev 16. juni 2010 til Sarpsborg kommune har fylkesmannen ikke funnet å ville fastsette en forskrift for det aktuelle området. Jeg ser ikke noe grunnlag for å endre på dagens regler med bakgrunn i den aktuelle saken.

Ved åpningstidsloven av 1998 ble kommunenes adgang til å regulere åpningstidene avviklet. Dette ble begrunnet i et ønske om ensartede åpningstider over hele landet. Dette er nå videreført i helligdagsloven. Når fylkesmannen er tillagt myndighet til å fastsette om et område skal regnes som typisk turiststed, kan dette bidra til ensartet praksis i et større område. Slik jeg ser det, er det ikke aktuelt å lempe på åpningstidsbestemmelsene, for eksempel gjennom å la kommunene selv få gi dispensasjoner.

Helligdagsloven skal verne om den alminnelige fred på søn- og helligdager ved blant annet å sette grenser for den kommersielle aktiviteten på disse dagene. Dette er, slik jeg ser det, fortsatt et viktig hensyn.

For å sikre forbrukerne tilgang til varer det er særlige grunner for å tillate, er det som nevnt en rekke unntak fra påbudet om å holde stengt på søn- og helligdager. Disse unntakene vil også aktuelle utsalgssteder i distriktene kunne dra nytte av. Et av unntakene gjelder utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, jf. helligdagsloven § 5 annet ledd nr. 1. En rekke dagligvareforretninger som oppfyller arealkravet, holder søndagsåpent.

Hvor grensene bør gå for unntaksreglene, og hvilke hensyn som bør tillegges vekt, kan det være ulike oppfatninger om. Jeg mener det er viktig at flest mulig av dem som er ansatt i varehandelen, får anledning til helgefri. De som representerer arbeidstakerinteressene (Handel og Kontor), har også ved flere anledninger pekt på dette. Dette hensynet er viktig i håndhevelsen av helligdagsloven, og jeg tror at mange vil ha forståelse for arbeidstakernes situasjon.