Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1583 (2009-2010)
Innlevert: 17.08.2010
Sendt: 17.08.2010
Besvart: 24.08.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Jeg er gjort kjent med at det i Forsvarsdepartementet foreligger planer om ytterligere utflytting av sentrale stabselementer for Kystvakten, INI og Heimevernet fra Oslo og Bergen til henholdsvis Sortland, Jørstadmoen og Terningmoen, samt en større omorganisering av Kystvakten.
Hva er bakgrunn og status for disse planene; hvordan er eventuelle utflyttinger utredet og på hvilken måte vil statsråden søke Stortingets godkjenning til eventuell gjennomføring av slike planer?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. august 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine M. Eriksen Søreide om Forsvarsdepartementets planer om utflytting av sentrale stabselementer for Kystvakten, Forsvarets informasjonsinfrastruktur og Heimevernet fra Oslo og Bergen.

En ytterligere samling av ledelses- og stabselementer til områder der Forsvaret allerede er etablert vil styrke mulighetene for å skape større og mer levedyktige kompetansemiljøer gjennom å legge til rette for faglige, operative, organisasjonsmessige og administrative synergier. Forsvarssjefen har i denne sammenhengen, basert på grunnlag fra sin strategiske planstab, fremmet anbefaling om flytting av sjefen for Forsvarets informasjonsinfrastruktur til Jørstadmoen ved Lillehammer, flytting av generalinspektøren for Heimevernet til Terningmoen på Elverum og flytting av sjefen for Kystvakten til Sortland, herunder samling av Kystvaktens operative ledelse til samme sted.

Forsvarssjefens anbefaling utgjør, sammen med uttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret, grunnlaget for de vurderinger som nå gjøres i Forsvarsdepartementet. I lys av utfallet av disse vurderingene tar jeg sikte på å komme tilbake til Stortinget på en egnet måte.