Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1584 (2009-2010)
Innlevert: 17.08.2010
Sendt: 18.08.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 27.08.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Det er mangel på sykehjemsplasser i Norge. Giske kommune har startet byggingen av 30 nye sykehjemsplasser, herunder rehabiliteringsplasser og palliative plasser. På grunn av økonomisk usikkerhet, kan ikke kommunen garantere for kontinuerlig sykehjemsdrift, framfor et heldøgns bo- og omsorgstilbud. Husbanken vil derfor kun gi tilskudd til bygging av omsorgsboliger.
Vil statsråden sikre at Giske kommune kan få tilskudd til sykehjemsplasser så lenge det er driftsformen som er intensjonen?

Begrunnelse

Kostnadene knyttet til byggingen av sykehjemsplassene er ca. 3,5 mill. kroner per plass. Husbanken dekker 30 prosent av kostnader ved bygging av sykehjemsplasser, med øvre grense på 626 400 kroner. Dersom plassene hadde vært bygget som omsorgsboliger, hadde kostnaden vært ca. 1,5 mill. kroner. Husbanken dekker da 20 prosent av kostnadene, med en øvre grense på 417 600 kr. Når Giske kommune kun får dekket 20 prosent av kostnadene knyttet til byggingen av de 30 sykehjemsplassene, blir det en stor økonomisk belastning.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjemsplasser er et virkemiddel i Omsorgsplan 2015. Midlene til investeringstilskuddet bevilges over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett og forvaltes av Husbanken.

Regelverket for investeringstilskuddet er utformet av Husbanken i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet på bakgrunn av føringer i bl.a. St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening, de årlige budsjettproposisjonene og tildelingsbrevene fra Kommunal- og regionaldepartementet til Husbanken.

For at Husbankens skal kunne gi tilskudd må en rekke vilkår og forutsetninger være oppfylt. Det er bl.a. en forutsetning at omsorgsboligene og sykehjemsplassene tildeles personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Kommunene må dokumentere et reelt behov for omsorgsboligene/sykehjemsplassene, og prosjektene skal være innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. Videre er det et krav at kommunen skal disponere boligene/plassene i minst 20 år.

I søknadsbehandlingen er det et nært samarbeid mellom Husbanken, kommunen og Fylkesmannen. Etter at søknaden fra kommunen er mottatt, innhenter Husbanken uttalelse fra Fylkesmannen om prosjektet er i samsvar med kommunens behov, og om investeringer og drift knyttet til prosjektet er tatt inn i kommunens årsbudsjett og økonomiplan. Fylkesmannen har en viktig rolle i arbeidet med søknadene for å sikre en helhetlig prioritering av prosjekter i de kommunene som har de største behovene.

Tilskuddet er, som representanten peker på, innrettet slik at sykehjemsplasser kan motta opp til 30 pst. av anleggskostnadene i tilskudd, og plasser i omsorgsbolig opp til 20 pst. Tilskuddsandelen er begrenset oppad til en maksimal anleggskostnad per enhet på 2 mill. kroner, som prisjusteres i takt med det generelle kostnadsnivået. Bakgrunnen for ulikheten i tilskuddsandel er de større kostnadene som etablering av en institusjonsplass medfører, sammenlignet med etablering av en plass i omsorgsbolig.

Kommuner som søker om tilskudd må på denne bakgrunn selv vurdere behovet i egen kommune og vurdere kostnadene knyttet til etableringen av heldøgns omsorgsplasser. Det er samtidig viktig å understreke at tjenestetilbudet i en omsorgsbolig bygget med tilskudd fra staten er bundet av de samme krav til heldøgns omsorg som i en institusjon.

Regjeringen har som mål å bygge 12 000 sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsorgsplasser innen 2015, og vil utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det.