Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1585 (2009-2010)
Innlevert: 18.08.2010
Sendt: 18.08.2010
Besvart: 26.08.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Enkelte private høyskoler, for eksempel Handelshøyskolen BI Oslo, krever oppsigelse av studieplass en måned før det samordnede opptaket. Høyskolene krever betaling av full semesteravgift uansett om plassen benyttes eller ikke, så lenge plassen ikke er sagt opp innen fristen. Dette setter studentene i en vanskelig situasjon.
Hva vil statsråden gjøre for å endre denne praksisen?

Begrunnelse

Det har ved en rekke anledninger vært rettet søkelys mot problemstillingen om unge studenter som blir avkrevet full semesteravgift hvis de sier fra seg studieplassen sin for sent på private høyskoler. Noen private høyskoler krever at studentene skal si opp plassen sin en måned før samordnet opptak, hvis ikke må studentene betale full semesteravgift.
Det virker urimelig at en student skal måtte si fra seg plassen ved en privat høyskole, når studenten fortsatt venter på svar fra samordnet opptak. I verste fall risikerer studenten å stå uten en studieplass, eller hun må betale full semesteravgift for et studium hun ikke skal ta.
Hvis det er begrunnet i en krevende økonomi i de private høyskolene må man endre finansieringen for skolene og ikke la studentene sitte med regningen. Det virker urimelig at fristene ikke er samordnet. Det bør være mulig å si fra seg plassen ved en privat høyskole etter at beskjeden fra samordnet opptak er mottatt, eventuelt mot en mindre avgift. Krav om betaling av full semesteravgift fra studenter som ikke deltar på studiet virker uheldig og unødvendig.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål nr. 1585, som er stilt til skriftlig besvarelse i henhold til § 52 i Stortingets forretningsorden fra stortingsrepresentant Dagrun Eriksen.

Spørsmålet gjelder enkelte private høyskolers praksis med krav til oppsigelse av studieplass én måned før Samordna opptaks hovedopptak, som kan medføre at studenter må betale full semesteravgift ved for sen oppsigelse som følge av tildelt plass ved en annen institusjon.

For nye studenter som søker om studieplass på første år grunnutdanning, vil oppsigelsesfristen for tildelt studieplass hos de fleste private høyskoler være lagt til etter Samordna opptak. Dette innebærer at studenten vil ha fått et tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak før oppsigelsesfristen hos den private høyskolen utløper, slik at studenten får tid til å vurdere alternativene. I disse tilfellene vil institusjonenes frister være i samsvar med Samordna opptak, og studenten vil ikke være forpliktet til å betale studieavgiften ved oppsagt studieplass innen fastsatt frist.

Jeg er kjent med at de private høyskolene opererer med andre og tidligere frister for oppsigelse av studieplass for studenter som allerede er i gang med et studieløp ved den private høyskolen. Kunnskapsdepartementet har ikke bestemmelser som regulerer private høyskolers adgang til å ta vederlag i forbindelse med at studenter sier opp sin studieplass. Dette er et privatrettslig forhold som reguleres i kontrakten mellom høyskolen og studenten. Kontrakten må imidlertid ikke inneholde urimelige avtalevilkår.

Etter markedsføringsloven § 34, jf. § 4 første ledd skal Forbrukerombudet føre tilsyn med at lovens bestemmelser om blant annet avtalevilkår overholdes. Forbrukerombudet har myndighet til å forby vilkår som må anses som urimelige etter markedsføringsloven § 22. Jeg vil ta kontakt med Forbrukerombudet og oppfordre ombudet til å vurdere om private høyskolers frister og avgifter for oppsigelse av studieplass i et påbegynt studium er å anse som urimelige avtalevilkår.