Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1640 (2009-2010)
Innlevert: 30.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Besvart: 06.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Nærings- og handelsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere sammenslåing av Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene.
På bakgrunn av Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratet, vil statsråden åpne for at arbeidsgruppens mandat også skal omfatte vurdering av Riksrevisjonens funn og merknader, herunder fokus på rekruttering av fagpersonell, kompetanseheving og bedret tjenestetilbud for brukerne av Sjøfartsdirektoratets tjenester?

Begrunnelse

Riksrevisjonen la våren 2010 fram en rapport vedrørende undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk, Dokument 3.8 (2009-2010)
28.juni 2010 varslet Nærings- og handelsdepartementet at det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere en eventuell sammenslåing av Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene. Arbeidsgruppen vil tre i funksjon i august 2010.
For det første kan en ikke se at arbeidsgruppens mandat omfatter oppfølging av de funn og vurderinger som fremkommer i Riksrevisjonens rapport.
For det annet kan en ikke se at Nærings- og handelsdepartementet ved statsråden har tatt andre initiativ til å følge opp Riksrevisjonens rapport.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Arbeidsgruppen er nedsatt for å vurdere om en sammenslåing av Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene vil gi en mer brukervennlig og enhetlig sjøfartsadministrasjon. Gruppens arbeid er en del av prosjektet Norge som maritimt vertsland, og har ingen direkte sammenheng med Riksrevisjonens rapport.

Riksrevisjonens rapport ble behandlet i Stortinget 15. juni 2010. I innlegget fra statsråd Brekk ble det understreket at Riksrevisjonens rapport er et viktig innspill til Sjøfartsdirektoratets arbeid for kontinuerlig å forbedre saksbehandlingen. En rekke tiltak er allerede er satt i gang for å øke kvaliteten i direktoratets saksbehandling. Sjøfartsdirektoratet har enkelte utfordringer. Dette er omtalt i departementets tildelingsbrev for 2010.

Et av hovedmålene til Sjøfartsdirektoratet er kvalitet i alle ledd. Det innebærer også en kontinuerlig forbedring av saksbehandlingen i direktoratet. Direktoratet har over lengre tid arbeidet med å utarbeide rutiner og prosedyrer for å sikre god kvalitet i saksbehandlingen. Undersøkelsen til Riksrevisjonen viser imidlertid at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å ferdigstille og implementere de nye prosedyrene.

Jeg har i tildelingsbrevet for 2010 understreket viktigheten av at Sjøfartsdirektoratet skal ha et velfungerende internkontrollsystem. Riksrevisjonens rapport følges opp i vår ordinære styringsdialog med direktoratet.