Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1586 (2009-2010)
Innlevert: 18.08.2010
Sendt: 20.08.2010
Besvart: 30.08.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er begrunnelsen for at Bårdar-Akademiet får en leiekontrakt som er begrenset til to år?

Begrunnelse

Bårdar-Akademiet AS har nylig fått fornyet sin leieavtale i Kristian Augustgt. 15, men bare for to år. Årsaken til denne tidsbegrensningen, er ifølge brev fra Entra:

”Vi har notert Deres ønske om at Bårdar viser interesse i et evt. nytt leieforhold i eiendommen, men vil allerede nå signalisere at Bårdar ikke er med som fremtidig leietaker i de pågående planene for eiendommen.”

Brev av 08.07.10. Brevet er undertegnet av eiendomssjef Halvor Helliesen.
Bårdar, som er Oslos eldste institusjon innen undervisning i dans og som i dag består av flere skoler, bl.a. Bårdar-Akademiet som er godkjent videregående skole, har hatt leiekontrakt i Kr. Augustgate siden 1937. Det betyr at skolen er særdeles vel innarbeidet i dette området av byen og det er selvsagt helt avgjørende for institusjonen å kunne planlegge sin virksomhet i et perspektiv som går ut over 2 år.
Entra Eiendom AS kjøpte Kristian Augustgt. 15 i forbindelse med planene om å bygge ut Nasjonalgalleriet. Disse planene er senere blitt endret (jf. Vestbaneprosjektet) og i dag foreligger det så vidt undertegnede forstår ingen konkrete planer for dette området ut over å utnytte eiendommene på vanlig kommersiell måte.
Det kan derfor virke som om Entra ikke vektlegger behovet til kulturinstitusjoner når man planlegger driften av sine eiendommer i Oslo sentrum. Det er på denne bakgrunn også interessant å vite hvilke føringer staten gir sitt eiendomsselskap som er en betydelig aktør nettopp i Oslo sentrum.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ved etableringen av Entra Eiendom AS i 2000 var det en forutsetning at selskapet skulle utøve sin virksomhet i konkurranse med andre markedsaktører, og være underlagt vilkår og rammer som gjør det mulig å hevde seg i konkurransen. Aksjeselskapsformen ble valg for å gi tilstrekkelig forretningsmessig handlefrihet og fleksibilitet. Dette innebærer at det må være opp til Entras styre og administrasjon å avgjøre blant annet lengden på leiekontrakter i forbindelse med reforhandling av leieforhold, når dette ut fra en forretningsmessig vurdering anses å gi selskapet merverdier i forbindelse med fremtidige planer for eiendommen.

I henhold til de prinsippene som det er bred enighet om når det gjelder statlig eierskap, er disponering av de enkelte eiendommer således en oppgave som tilligger styret og ledelsen i selskapet. Det er ikke en oppgave for staten som eier å ta stilling til de enkelte konkrete leiekontrakter.

Som bakgrunn har jeg imidlertid fått følgende opplysninger fra selskapet:

Entra ervervet Kr. Augustgt. 15 i Oslo, oktober 2002 med det formål å bidra til å realisere et Nasjonalmuseum for kunst, dersom Staten valgte å etablere dette i tilknytning til kvartalet ved Tullinløkka. Også flere andre bygg ble ervervet på samme tid med dette formålet. Leietakerne ble ifølge Entra gjort oppmerksomme på formålet og varigheten av nye leiekontrakter ble regulert i forhold til dette.

Etter at det ble besluttet at Nasjonalmuseet for kunst ikke skulle etableres i ”Tullinløkka-kvartalet” har jeg fått opplyst at Entra har utarbeidet nye planer for realisering av verdiene i eiendommene som vil kreve delvis riving og ombygging av eksisterende bebyggelse.