Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1587 (2009-2010)
Innlevert: 19.08.2010
Sendt: 20.08.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart på vegne av: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 02.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter direktoratets endelige beslutning mister Lofoten Sjøprodukter (LS) og GIFAS sine siste gitte laksekonsesjoner. Kobbvåglaks og fiskeriministerens deleide selskap Sinkaberg Hansen fikk til slutt medhold i klagene til "eget" direktorat. Som kjent ble også Norsk Havbrukssenter AS (NH) utelukket fra hele søknadsprosessen.
Vil statsråden sørge for at det tildeles tre konsesjoner ekstra til Nordland, slik at LS, GIFAS og NH kan komme i gang med produksjon og at det settes en verdig avslutning på konsesjonsbråket?

Begrunnelse

Etter mange og svært langvarige runder med laksekonsesjonsbråk i Nordland har Fiskeridirektoratet fattet en endelig beslutning i forbindelse med tildelingsrunden av 15 konsesjoner. I siste runde tapte Lofoten Sjøprodukter, som kun hadde en konsesjon fra før, og GIFAS, eneste selskap som driver aktiv forskning, til fordel for Kobbvåglaks og fiskeriministerens deleide selskap Sinkaberg Hansen. Mange karakteriserer den svært lange saksbehandlingen som er foretatt av fylkeskommunen og lokalt og sentralt direktorat, som meget uryddig. Få er i stand til å forstå at det er de små selskaper som er og skulle vært prioritert i tildelingsrunden, så lenge Fiskeridirektoratet velger å vrake Lofoten Sjøprodukter (som kun har en konsesjon fra før) og forskningsbaserte GIFAS for heller å prioritere bl.a. fiskeristatsrådens deleide selskap som allerede drifter mange konsesjoner.
Nordland er Norges største laksefylke, har de beste naturgitte fortrinn klimatisk og miljømessig. Derfor vil Regjeringen kunne løse opp i "floken" ved å tildele fylket tre ekstra konsesjoner. Noe som vil bidra positivt i markedet og som det absolutt er rom for kapasitetsmessig. Slik at tre nye konsesjoner kan tildeles LS og GIFAS. I tillegg til Norsk Havbrukssenter AS, som ble ekskludert fra hele tildelingsrunden og forøvrig et selskap med eiere som i mange år har vært banebrytende for norsk oppdrettsnæring. Selv om det ikke er noen grunn til å tro at Fiskeriministeren i siste behandlingsrunde i Fiskeridirektoratet er blitt aktivt forfordelt, er sakens faktum at hennes selskaper er blitt vinneren ved at de får to nye konsesjoner, en i Nordland og en i Nord Trønderlag, i tillegg til de 14 konsesjonene som selskapet har fra før.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innledningsvis vil jeg opplyse om at statsråd Lisbeth Berg-Hansen har bedt om at det oppnevnes settestatsråd i spørsmålet om tildeling av ytterligere tillatelser knyttet til tildelingsrunden 2009, og at det, i tråd med Kgl. Res. 26. november 2009,er undertegnede som behandler saken, herunder dette spørsmålet til skriftlig besvarelse fra Stortinget, som settestatsråd. Spørsmålet om hvorvidt de selskapene som har fått omgjort sitt vedtak om tillatelse likevel skal få beholde denne, er til behandling i departementet og er ikke endelig tatt stilling til.