Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1597 (2009-2010)
Innlevert: 20.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 03.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Med den siste tids utvikling i konsesjonsprosessen rundt nye 420 kv-linjer mellom Sima-Samnanger og Ørskog-Fardal, hvordan er nåværende tidsestimat for ferdigsstilling av Ørskog-Fardal og hvordan vil krav om kabling Sima-Samnanger påvirke estimat for ferdigstilling av Ørskog-Fardal?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE vedtok i juni 2009 å gi Statnett konsesjon for bygging og drift av en 420 kV kraftledning fra Sogndal til Ørskog. Vedtaket innebærer at ledningen skal bygges som luftledning. Vedtaket ble påklaget fra mange hold. Olje- og energidepartementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i begynnelsen av oktober 2009, og foretok en omfattende befaring i slutten av samme måned.

Kraftframføringen mellom Ørskog og Sogndal er svært viktig for forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Jeg er derfor opptatt av at klagebehandlingen fortsetter i det tempo som er påkrevet. Enhver kraftledningssak skal behandles konkret ut fra de klagegrunner som er framført.

Det er viktig å være klar over at klagesaken for kraftledningen fra Ørskog til Sogndal er meget komplisert med en rekke tvistespørsmål som departementet må ta standpunkt til. Flere klagere krever kabel på hele eller deler av strekningen. I konsesjonsprosessen er flere kabelløsninger utredet og vurdert. Statnett har også utredet alternative løsninger under departementets klagebehandling. Som ledd i denne behandlingen må departementet fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere utredninger i saken.

Jeg er i den forbindelse innstilt på at eventuelle utredninger ikke skal forsinke fremdriften av denne kraftledningssaken.