Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1600 (2009-2010)
Innlevert: 20.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 31.08.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Hva gjør statsråden for å forsikre seg om at det er et tilstrekkelig antall fagfolk på plass ved Ahus før pasienter fra Folloregionen overføres til sykehusets opptaksområde?

Begrunnelse

Pasienter fra Folloregionen og bydel Alna i Oslo skal overføres til opptaksområdet for Ahus fra og med 1. januar 2011. Ny sengeavdeling og pasienthotell er under oppføring for å sikre tilstrekkelig kapasitet. I følge Aftenposten 20. august d.å. har en intern utlysning av stillinger bare ført til at 123 av 780 nye stillinger ved Ahus er besatt. Dette innebærer at det er kritisk mangel på personell bare få måneder før sykehuset skal overta ansvar for 160 000 nye pasienter. En vesentlig årsak til dette er at de endringer som hovedstadsprosessen innebærer for fordeling av stillinger i Oslo universitetssykehus ennå ikke er avklart. Dermed er det få søkere fra OUS til nye stillinger ved Ahus.
Både Ahus og OUS står overfor svært krevende omstillinger, og det er avgjørende at prosessen gjennomføres på en slik måte at pasientene er sikret gode og forsvarlige helsetjenester til en hver tid. Statsråden har det overordnede politiske ansvaret for spesialisthelsetjenesten, og må sikre at fremdriftsplanene for overføring av pasienter til Ahus er realistiske. Dette forutsetter at nødvendig personell er på plass før nye pasienter overføres til Ahus. Det er en sammenheng med endringer i funksjonsfordelingen i OUS og overføring av pasienter til Ahus. Det er viktigere å ivareta pasientsikkerheten enn å være låst til en fastlagt tidsplan.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fra 1. januar 2011 får Akershus universitetssykehus (Ahus) ansvar for sykehustilbudet til befolkningen i bydel Alna i Oslo og fem Follo-kommuner i tillegg til det de har i dag. Det betyr at Ahus øker sitt opptaksområde med 30 %.

Det er en klar forutsetning for prosessen med å overføre et større pasientgrunnlag fra Oslo og Follo at Ahus har nok medarbeidere på plass til å ivareta pasientene på en god måte. Jeg har sagt klart fra om at ingen pasienter skal flyttes fra et sykehus til et annet før vi er trygge på at de er sikret et like godt eller bedre tilbud.

Helse Sør-Øst har informert meg om at Ahus skal rekruttere noe over 780 nye medarbeidere innenfor somatikken. Av disse er i overkant av 160 besatt etter første gangs utlysning som gikk kun til ansatte ved Oslo universitetssykehus, som skal tilpasse sin bemanning og redusere antallet ansatte i tråd med reduksjonen i pasientgrunnlaget. Ifølge Helse Sør-Øst vil de resterende stillingene bli lyst ut på nytt internt i Oslo universitetssykehus. Samtidig vil Oslo universitetssykehus arbeide videre med sine bemanningsplaner. Målet er å legge til rette for at ansatte som vil bli overtallige ved Oslo universitetssykehus søker de aktuelle stillingene og dermed også bidrar til overgangen fra Oslo universitetssykehus til Ahus i pakt med at pasientstrømmen endres.

Helse Sør-Øst har forsikret meg om at Oslo universitetssykehus og Ahus har etablert en tett og god dialog mellom fagmiljøene om ut- og innfasing av pasienter. Overføring av pasienter vil bli samkjørt med rekrutteringsprosessen, slik at man er sikker på at alle pasienter til enhver tid gis et forsvarlig tilbud. De to sykehusene samarbeider svært tett om denne overføringen, og en vil til enhver tid sikre at flytting av pasientstrømmer skjer på en forsvarlig måte og setter kvalitet og pasientsikkerhet som første prioritet.

Jeg forstår at mange som i dag er ansatt i Oslo universitetssykehus ønsker klarhet om sin framtidige arbeidssituasjon hos nåværende arbeidsgiver før de eventuelt søker seg til ny stilling hos ny arbeidsgiver. Jeg har bedt Helse Sør-Øst om å sørge for avklaring så snart som mulig av hvilke fagmiljøer som fortsatt skal være på Aker etter 2010 og hvilke som blir samlet med andre fagmiljøer i Oslo universitetssykehus og på Ahus. Det er viktig at ikke fagmiljøene forringes som følge av usikkerhet om fremtiden. Samtidig må vi sikre en kompetent og forsvarlig bemanning på de sykehusene som faktisk skal overta og behandle pasientene.

I utgangspunktet er det akkurat like mange pasienter som skal ha det samme sykehustilbudet både før og etter denne overflyttingen. Det betyr at det innenfor hovedstadsområdet skal finnes tilstrekkelig med godt kvalifiserte leger, sykepleiere og annet personell til å ivareta disse pasientene.