Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1602 (2009-2010)
Innlevert: 20.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 01.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Tidligere i sommer har det gjennom media fremkommet at Jernbaneverket på oppdrag fra Hordaland Fylkeskommune har levert en mulighetsanalyse for godstraseer mellom sentrum eller Arna til Flesland. Jernbaneverket viser at det er fult mulig å legge en jernbane til Flesland men avviser at det er mulig å kombinere godstrafikk med persontrafikk.
Vil statsråden ta initiativ til at kombinert løsning, eller egen linjeløsning, for persontransport utredes nærmere for å sikre utvidet persontransport med tog i Bergensregionen?

Begrunnelse

Jeg viser til svar på spm. 1458 der det fremkommer oversikt over årlig statlig kjøp av persontransport med tog i 2009. Nærtrafikk i Osloområdet ser ut til å utgjøre 595 mill. kr mens tilsvarende beløp i Bergen (Bergen - Arna) er 19,3 mill. kr Dette er altså statens årlige bidrag til kollektivtransport på jernbane i 2009 og viser skjevheten mellom region med stort utbygget jernbanenett og lite utbygget jernbanenett.
En utvidelse av dagens jernbanenett er viktig av flere grunner. Det vil kunne gi forbedret kollektivtilbud til og mellom bydelene i Bergen, flytog til Flesland Flyplass og transport av gods direkte fra ny godshavn.
Derfor er utbygging av jernbanenett i Bergensområdet en nasjonal oppgave der nasjonal politisk myndighet bør ha styring for å sikre fremdrift. Jeg håper derfor statsråden vil ta initiativ til en total mulighetsanalyse for jernbaneutvikling i Bergensområdet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Hordaland fylkeskommune arbeider med en fylkesdelplan for framtidig havnestruktur i Bergensregionen. Ett av de alternativene det arbeides med er havn på Flesland. I tilknytning til dette arbeidet ses det også på mulighetene for å legge en framtidig jernbaneterminal for gods til havnen. I den forbindelse har Jernbaneverket utarbeidet en grov mulighetsstudie som viser noen mulige alternativer for jernbanespor fra eksisterende infrastruktur og fram til Flesland. Jernbaneverket utelukker på ingen måte at andre alternativer kan være tenkelige, men opplyser at de alternativer som så langt er tatt fram vanskelig lar seg kombinere med persontog på en driftsoptimal måte.

Det arbeides som kjent også med en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensregionen. Dette arbeidet ledes av Statens vegvesen med deltakelse fra bl.a. Bergen kommune, Jernbaneverket og Hordaland fylkeskommune.

Jeg legger til grunn at det i dette arbeidet gjøres helhetlige vurderinger av framtidig transportbehov og hvilke løsninger Bergensregionen vil være best tjent med. Arbeidet vil bl.a. inngå som grunnlag for neste Nasjonal transportplan 2014-2023.

Jeg ser ikke behov for å ta ytterligere initiativ i saken nå.