Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1613 (2009-2010)
Innlevert: 23.08.2010
Sendt: 24.08.2010
Besvart: 03.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Norsk reiselivs konkurranseevne er i fritt fall kan Aftenposten melde 23/8-10. Econ Pöyry's rapport om Innovasjon Norge peker på et klart behov for koordinering av den offentlige innsatsen, ikke bare de midlene som kanaliseres gjennom IN. Bl.a. pekes det på at 10 % av de totale midlene brukes til administrasjon.
Vil statsråden ta noe initiativ for å forbedre norsk reiselivs konkurranse- og innovasjonsevne gjennom eksempelvis bedre samarbeid mellom de offentlige aktørene og mer effektiv bruk av de offentlige midler?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen arbeider kontinuerlig for videreutvikling av norsk reiselivsnæring. Visjonen for arbeidet er gitt i den nasjonale reiselivsstrategien ”Verdifulle opplevelser”, som ble lansert i desember 2007. Følgende tre hovedmål er satt opp for den videre utviklingen av reiselivsnæringen i Norge: 1) Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen, 2) levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen, og 3) Norge – et bærekraftig reisemål. Disse tre hovedmålene er nærmere beskrevet og operasjonalisert i reiselivsstrategien.

Evalueringen av Innovasjon Norge, som stortingsrepresentant Flåtten viser til i sitt spørsmål, har gitt flere interessante funn, også når det gjelder reiselivssatsingen til Innovasjon Norge. Jeg vil følge opp evalueringen med en særskilt gjennomgang av reiselivssatsingen til Innovasjon Norge. En slik gjennomgang vil kunne gi svar på hvilken effekt Nærings- og handelsdepartementets virkemidler har på reiselivsnæringen, og vil være et viktig innspill til arbeidet med organisering og innretning av de offentlige virkemidlene i fremtiden.

Jeg har igangsatt et arbeid for å videreutvikle den nasjonale strategien. Dette arbeidet bygger på eksisterende strategi og målene der. Jeg vil at innsatsområdene skal spisses for å være sikker på at tiltakene vil bidra til at de tre hovedmålene nås. I dette arbeidet legger jeg opp til en omfattende dialog med reiselivsnæringen.

Det overordnede ansvaret for reiselivspolitikken ligger i Nærings- og handelsdepartementet, men ansvaret for andre relevante politikkområder ligger fremdeles hos de enkelte fagdeparte-mentene. Derfor er det viktig med godt samarbeid og god koordinering mellom de ulike departementene. Regjeringen arbeider for at den offentlige virkemiddelbruken rettet mot reiselivsnæringen skal være målrettet og effektiv. I Nærings- og handelsdepartementet er det en egen seksjon som arbeider kun med reiseliv, og departementet har hyppig kontakt med andre departementer, offentlige virkemiddelaktører og reiselivsnæringen for å koordinere og involvere relevante aktører i arbeidet med å målrette og effektivisere den offentlige innsatsen for å utvikle reiselivsnæringen i Norge.