Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1615 (2009-2010)
Innlevert: 23.08.2010
Sendt: 24.08.2010
Besvart: 01.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sørge for at borgerne får gratis nettilgang til plikt- og rettighetsinformasjon?

Begrunnelse

Staten bør legge til rette for at borgerne gratis kan sette seg inn i hva som til enhver tid er gjeldende rett. Dette er viktig for et levende demokrati og for rettsikkerheten til borgerne.
En arbeidsgruppe nedsatt av det daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet la i 1999 frem en rapport som anbefalte at all grunnleggende plikt- og rettighetsinformasjon, som forvaltnings- og rettsavgjørelser, i prinsippet burde være gratis tilgjengelig for alle på nett.
Borgerne har i dag gratis tilgang til lover og forskrifter gjennom nettstedet til stiftelsen Lovdata, men må betale mye for tilgang til andre viktige rettskilder, som forvaltnings- og rettsavgjørelser eldre enn fire måneder.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er et viktig demokratisk prinsipp at allmennheten sikres tilgang til informasjon om lovgivningen og forvaltningens håndheving av regelverket. Det er nedfelt i regjeringens politiske plattform at offentlig informasjon som hovedregel bør være gratis tilgjengelig for alle i digital form.

Mye plikt- og rettighetsinformasjon er allerede gratis tilgjengelig på nettet. I tillegg til lover og forskrifter, som er tilgjengelig på Lovdata, nevner jeg at proposisjoner med forslag til ny lovgivning legges ut på regjeringens nettsider og at Stortingets behandling av saken kan følges på Stortingets hjemmesider. Lovdata legger ut nyere rettsavgjørelser, mens man på Høyesteretts hjemmesider finner de nyeste avgjørelsene fra Høyesterett (avdeling, storkammer og plenum) og en omtale av avgjørelser fra samme de siste ti år. I tillegg finnes det betalingsbaserte tjenester som tilbyr ytterligere rettskildemateriale. Gjennom domstolenes berammingslister kan man følge med på hvilke saker som behandles der.

For den enkelte innbygger som søker informasjon er det viktig at informasjonen er tilgjengelig i brukervennlige former. Mange forvaltningsorganer gir i dag bred informasjon på sine nettsider om både det regelverket organet forvalter og tidligere avgjørelser. Noen tilbyr dessuten elektroniske hjelpemidler som gjør det mulig å orientere seg om egen sak, slik som selvbetjeningsprogrammet for skatteberegning på skatteetatens hjemmesider. I tillegg er det utviklet nettverktøy som mer generelt skal gjøre det enkelt å finne frem til informasjon og tjenester, slik som nettstedet www.norge.no.