Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1617 (2009-2010)
Innlevert: 24.08.2010
Sendt: 24.08.2010
Besvart: 30.08.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva vil regjeringen gjøre for at RMI bidrar til at nødvendig hospitering kan skje for personell som forutsettes å få kunnskap nok til å kunne bidra til at det kan foretas DNA-analyser i Tromsø?

Begrunnelse

I forbindelse med Stortingets behandling av den såkalte "DNA-reformen" og etterfølgende budsjettbehandlinger har et enstemmig storting forutsatt at det skal utvikles et "second opinion" miljø innen DNA-analyse i tilknytning til Universitetet i Tromsø. Dette forutsetter selvfølgelig at personer får nødvendig skolering blant med utgangspunkt i opparbeidet kunnskap ved RMI og at nøkkelpersoner der legger til rette for dette. Undertegnede har blitt gjort kjent med opplysninger om at RMI etter direktør Olav Gunnar Ballos avgang ikke bidrar til at slik nødvendig hospitering finner sted. Undertegnede ber derfor om tilbakemelding på den nærmere gjennomføringen av Stortingets forutsetninger i forhold til etableringen av et slikt miljø i Tromsø og en tilbakemelding på om dette medfører riktighet. I den grad dette stemmer ber undertegnede også om en tilbakemelding på om statsråden oppfatter det som akseptabelt at enkeltpersoner ved RMI i praksis trenerer gjennomføring av DNA-reformen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis minne om at Rettsmedisinsk institutt (RMI) er en del av Universitetet i Oslo og er i likhet med Universitetet i Tromsø administrativt under Kunnskapsdepartementet. Jeg vil derfor ikke kommentere forhold som gjelder ansatte ved RMI. Regjeringen har både i 2009 og 2010 etter ønske fra Stortinget bevilget midler til forberedelse av et nytt DNA-laboratorium i Tromsø, og det er opp til Tromsø å foreta de nødvendige disposisjoner og prioriteringer innenfor tildelt ramme.

Jeg har fått opplyst at RMI i et brev til Universitetet i Tromsø i august har gjentatt at RMI er fortsatt positiv til å delta i planleggingen av DNA-analyselaboratoriet i Tromsø, og at det skal plukkes ut egnede personer til de oppgaver det er bedt om bistand på. Denne prosessen er i gang, men det bør nevnes at denne kontakten og korrespondansen har foregått over en relativt kort tidsperiode. Det er videre opplyst at RMI på grunn av den ekstraordinære situasjonen og nødvendigheten av å prioritere ressursene til å nedarbeide restanser og behandle nyinnkomne saker, ser seg nødt til å utsette besøket av 2 hospitanter i høst til over nyttår. Dette er meddelt Universitet i Tromsø i samme brev, og RMI har opplyst at det ikke har mottatt negative reaksjoner fra Universitetet i Tromsø etter at dette ble meddelt.

Det har vært spesielle utfordringer ved RMI dette året. Universitet har oppnevnt et interimstyre med et klart mandat til å ta tak i disse utfordringene og en ny midlertidig leder er tilsatt. Sporseksjonen hadde i 2009 en økning på 63 % i antall mottatte saker. Det er langt flere saker enn anslått og alle ressurser er derfor satt inn i forhold til saksarbeidet. Et realistisk mål er å bygge ned restansene og samtidig redusere saksbehandlingstiden i dette halvåret. Jeg har tillit til at Universitetet i Oslo gjør de disposisjoner og prioriteringer som er nødvendig for å sikre en best mulig saksavvikling, og tiltro til at universitetene i Oslo og Tromsø selv finner fram til egnede samarbeidsløsninger, herunder hospitering.