Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1618 (2009-2010)
Innlevert: 24.08.2010
Sendt: 25.08.2010
Besvart: 06.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens vegvesen sendte ut høringsbrev 28/1 med forslag om at fornyelse av førerkort skal finne sted hvert 10. år med nytt bilde og signatur. EUs tredje førerkortdirektiv åpner for at man for lette klasser (inkl. personbil) kan velge fornyelse hvert 15. år.
Hva er ekstrakostnadene ved å velge fornyelse hvert 10. år istedenfor hvert 15. år, og vil bilistene bli informert når førerkortet er i ferd med å gå ut slik at man ikke risikerer at folk blir gjeldsslaver etter ulykker fordi man hadde glemt å fornye førerkortet?

Begrunnelse

I henhold til EUs tredje førerkortdirektiv skal førerkort for personbiler, motorsykler og andre lette førerkortklasser fornyes hvert 10. eller 15. år fram til fylte 70 eller 75 år. Jeg er veldig bekymret for om man får en situasjon der bilistene ikke blir informert om når førerkortet deres går ut, særlig de forsikringsmessige konsekvensene ved et eventuelt uhell. Et eksempel finner vi i VG 06.03.2009, der Arve Tellefsen (da 72) ble stoppet av politiet, og ikke fikk lov til å kjøre videre fordi førerkortet hadde gått ut på dato. Tellefsen var selv ikke klar over at førerkortet ikke lenger var gyldig. Det er bekymringsfullt dersom krav om fornyelse hvert 10. år også vil gi enhver regjering mulighet til å innføre fordyrende tilleggskrav for å få fornyet førerkortet, for eksempel ny oppkjøring. Jeg ser heller ingen overveldende gode grunner til at Norge skal legge seg på 10 års varighet for førerkort, når vi har mulighet til å velge 15 år. Fremskrittspartiet og Høyre la ved behandlingen av St.prp. nr. 79 (2007–2008) stor vekt på at den generelle aldersgrensen for kjøreseddel for persontransport mot vederlag heves fra 70 til 75 år, og det er positivt at dette ser ut til å bli fulgt opp. Det er også positivt at personnummer etter oppfordring fra Datatilsynet fjernes fra førerkortet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som et ledd i implementeringen av tredje førerkortdirektiv (direktiv 2006/126/EF) sendte Vegdirektoratet 13. august i år på høring forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften. Direktivet stiller blant annet krav om at medlemslandene innfører administrativ gyldighet på førerkortene. Formålet med direktivet er å harmonisere førerkortreglene i Europa ytterligere for blant annet å bedre trafikksikkerheten, lette fri bevegelighet og etablering samt motvirke svindel med førerkort. Ved å innføre krav om administrativ fornyelse av førerkortet vil førerkortet inneholde et oppdatert bilde av vedkommende og de nyeste sikkerhetselementene, noe som vil vanskeliggjøre forfalskning og svindel med førerkort.

Det følger av direktivet at hovedregel er at førerkort i lette førerkortklasser skal skiftes ut hvert 10 år. Direktivet åpner for at medlemslandene kan forlenge den administrative gyldigheten til 15 år. Vegdirektoratet har i høringen foreslått å sette den administrative gyldigheten i Norge til 10 år. Direktoratet anfører at bilde og sikkerhetselementer ved fornyelse hvert 10. år vil være mest mulig oppdaterte, og at 10 års gyldighet er direktivets hovedregel. Denne løsning vil være i tråd med den ordning som hovedvekten av medlemsstatene vil velge.

I dag er gebyret for å få utstedt et nytt førerkort kr. 200. I tilegg kommer kostnader til bilde på kr. 65. Forutsatt førstegangserverv av førerett når man er 18 år, vil førerkortet ved 10 års administrativ gyldighet, måtte fornyes fem ganger før innehaveren fyller 70 år. Med 15 års gyldighet vil førerkortet måtte fornyes tre ganger. Med dagens gebyr for utstedelse av førerkort utgjør forskjellen totalt sett kr 530,-. Kostnader knyttet til den enkeltes reisetid og reiseutgifter i forbindelse med fornyelse av førerkortet vil komme i tillegg.

Forslaget har høringsfrist 15. november. Samferdselsdepartementet vil i samråd med Vegdirektoratet ta stilling til om den administrative gyldigheten skal settes til 10 eller 15 år, basert på de innspillene som kommer fra høringsinstansene.

Jeg vil for ordens skyld presisere at kravet om administrativ gyldighet vil gjelde for førerkort som utstedes etter 19. januar 2013. For førerkort som er utstedt før dette tidspunktet legges det opp til en lang overgangsordning fram til 2033.

I forskriftsutkastet er det foreslått å heve aldersgrensen for legeundersøkelse fra dagens 70 år til 75 år for personbil, motorsykkel, moped, traktor og snøscooter. Jeg vil påpeke at dette for mange eldre sjåfører også vil ha betydning for antallet administrative fornyelser av førerkortet, da førerkortet og helsevurderingen etter direktivet nå skal fremgå av ett dokument, førerkortet.

Jeg kan videre bemerke at Statens vegvesen er i ferd med å utvikle et nytt datasystem for behandling av førerkortsaker, Autosys. I det nye systemet er det lagt opp til muligheter for elektronisk kommunikasjon med førerkortinnehaverne gjennom Min side og eventuelt via SMS eller e-post. På den måten vil etaten automatisk kunne varsle når førerkortet utløper både for unge og eldre slik at uheldige situasjoner ikke oppstår.

Innføring av administrativ gyldighet medfører ikke noen tilleggskrav i form av opplæring og prøve. Selv om direktivet gir en åpning for at slikt kan kreves ved fornyelser, har dette ikke vært på tale å innføre i Norge.