Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1620 (2009-2010)
Innlevert: 25.08.2010
Sendt: 25.08.2010
Besvart: 31.08.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hvert år kjøper 80–120 ungdommer pilotutdanning i utlandet for ca. 100 mill kr per år fordi det ikke finnes tilfredsstillende tilbud i Norge. Også Avinor kjøper flygelederutdanning i utlandet for betydelige beløp fordi det ikke finnes utdanningstilbud i Norge. Nå ønsker Luftfartsutdanning Sør å starte høyskoleutdanning slik at vi dekker behovet selv, bygger opp kompetansemiljø i Norge og studentene slipper store utgifter.
Når vil statsråden sørge for at vi får opprettet en slik skole i Norge?

Begrunnelse

I dag er det utdanning i utlandet for betydelige beløp som sørger for at vi har flygeledere og piloter i Norge. Utdannings- og forskningsdepartementet satte i 2005 ned et utvalg sammen med Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å utrede spørsmål knyttet til trafikkflygerutdanning. Rapporten ble avgitt i april 2006. Den sa blant annet at ”Hovedutfordringen for dem som ønsker en pilotutdanning, er, i tillegg til å oppfylle de relativt strenge opptakskravene (noe variasjon fra skole til skole), å skaffe finansiering. Utdanningen er svært kostbar. Muligheten for støtte til utdanningen er begrenset, slik at studentene i visse tilfelle på privat basis må finansiere opp mot 1 mill.kr. Flytimer er kostbare og må gjennomføres både for å få og for å opprettholde sertifikater. Kostnadene ved utdanningen kan være en hindring både for bred rekruttering og for likestilling i pilotyrket.” og videre; ”På grunnlag av de vurderinger som er gjort, mener utvalget at det er behov for en offentlig trafikkflygerutdanning for å bidra til at Norge har tilgang til et stabilt fagmiljø med kompetanse i luftfartsfag og fordi trafikkflygeryrket skal være et reelt alternativ for kvalifisert ungdom uavhengig av den private økonomiske situasjon.”
Det konkrete prosjektet knyttet til dette utdanningstilbudet, Luftfartsutdanning Sør, er inne i en helt avgjørende fase, og for at skolen kan starte opp må det bevilges ca 10 mill i 2011 og ca 30 mill i 2012 for så å øke til ca 60 i 2013.
Uten tydelige signaler fra Regjeringen vil det være vanskelig for kommunene som eier skolen å fortsette planlegging og forsøk på oppstart.
Dette prosjektet vil også gi ca 50 arbeidsplasser til Froland og Evje og Hornnes kommune, noe som vil være av stor betydning for distriktskommunene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Kunnskapsdepartementet utredet trafikkflygerutdanning i 2006 sammen med Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet, jf. bl.a. St.prp. nr. 66 (2005­2006).

På bakgrunn av bl.a. denne utredningen fastslo regjeringen at en nasjonal trafikkflygerutdanning over tid vil kunne sikre viktig og nødvendig kompetanse i Norge, og at det bare bør være én utdanning slik at ressursene ikke spres på flere fagmiljøer.

Flyselskapene som avtakere av nyutdannede flygere pekte på flymiljøet på Bardufoss som det beste fagmiljøet for et samarbeid med høyere utdanning om trafikkflygerutdanning.

Regjeringen vedtok i 2009 å bidra med finansiering av en flygerutdanning ved Universitetet i Tromsø, et studietilbud som universitetet også hadde prioritert innenfor sin økonomiske ramme. I tråd med dette bevilget Stortinget i forbindelse med Prop. 1 S (2009-2010) penger til oppbygging av trafikkflygerutdanning (BA i luftfartsfag) ved Universitetet i Tromsø. Det ble dermed slått fast at det er ønskelig å satse på å bygge opp et offentlig tilbud innen pilotutdanning ved den institusjonen. Jeg er opptatt av å bygge opp flygerutdanningen i Tromsø til en kvalitativt god utdanning og vil ikke nå etablere offentlig finansiert flygerutdanning på andre studiesteder.

Flygelederutdanning foregår i regi av Avinor AS, som står for tilrettelegging av den praktiske delen av utdanningen. I 2006 ble daværende utdanningstilbud slått sammen med utdanningene i Danmark og Sverige i en felles nordisk skole for utdanning innen flysikringstjeneste, under navnet Entry Point North. Denne skolen ligger på Sturup lufthavn utenfor Malmö. Den uttalte hensikten med sammenslåingen var å skape et mer robust fagmiljø i Norden. Avinor kjøper imidlertid nå også tilsvarende utdanning fra University of North Dakota Aerospace Foundation i USA, fordi dette reduserer Avinors kostnader.

Studier innen luftfartsfag er svært kostnadskrevende, og det er viktig for Kunnskapsdepartementet at denne typen kostnadskrevende studier er tilknyttet robuste fagmiljøer.