Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1642 (2009-2010)
Innlevert: 26.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Besvart: 03.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Mener justisministeren at man har en forsvarlighet i politiets tjenesteutøvelse og politiets beredskap når man ikke har ressurser og kapasitet til å rykke ut ved eksempelvis slagsmål, truende adferd, promillekjøring og drapstrusler?

Begrunnelse

Det vises til skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:1383 og Dokument nr. 15:1567 angående ressurssituasjonen ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt, samt justisministerens svar på disse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg kjenner meg ikke igjen i en påstand om at politiet ikke har ressurser til å rykke ut ved alvorlige hendelser. Det er nettopp slike alvorlige hendelser politiet prioriterer. Regjeringen har i perioden 2006 – 2010 sørget for en betydelig styrking av politiet, hvor inneværende års budsjett er rekordhøyt. Samtidig vil det være slik, at ved flere alvorlige og i tid sammenfallende hendelser vil det være nødvendig for politiet å prioritere sin innsats.

I sin begrunnelse for dette spørsmålet viser stortingsrepresentanten til mine svar på tidligere spørsmål angående Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Der har jeg redegjort for de aktuelle forhold på bakgrunn av informasjon fra politidirektøren og politimesteren.

Når det gjelder politiets ressurssituasjon. vil jeg igjen vise til at politibudsjettet er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til 11,6 milliarder kroner i 2010. Dette er en vekst på 2,9 milliarder kroner, dvs. 32,8 prosent. I budsjettet for 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 hele mrd. kr (nærmere 1,2 mrd kr korrigert for pris- og lønnsjustering). Regjeringen har også lagt til rette for økt bemanning gjennom rekordhøye studentopptak ved Politihøgskolen, en ny særavtale om arbeidsbestemmelser inngått i 2009 som representerer en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk og 460 nye sivile årsverk i regjeringens tiltakspakke, som har frigjort 288 politiårsverk. Tall fra Fornyings, administrasjons-, og kirkedepartementet viser at det nå er 1 637 flere årsverk i politi- og lensmannsetaten enn da Regjeringen Stoltenberg tiltrådte høsten 2005.

Jeg vil også vise til Innbyggerundersøkelsen 2009, som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet. Dette er en nasjonal innbyggerundersøkelse om politiet i den hensikt å måle trygghet og tillit i forhold til politiets ansvarsområder og opplevelsen av service i forhold til politiets tjenester. Tilbakemeldingen viser at folk flest føler seg trygge der de bor og ferdes.

Undersøkelsen peker også på enkelte utfordringer. 53 % opplever at politiet er til stede der det skjer når det skjer, mens 57 % har et godt inntrykk av politiets tilgjengelighet ved akutt behov for hjelp. Det fremgår også at dem som har vært ofre for kriminalitet eller har vært i kontakt med politiet på annen måte, er mindre fornøyd med politiets innsats enn resten av befolkningen. Politidirektøren har i sin kommentar til undersøkelsen uttalt at dette ikke er godt nok og at en arbeider kontinuerlig for å øke tilstedeværelsen og tilgjengeligheten.

Når det gjelder Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, som stortingsrepresentant Vaksdal viser til, er tilbakemeldingene i Innbyggerundersøkelsen gjennomgående positive. På spørsmål om politiet skaper trygghet for innbyggerne svarer 92 % av befolkningen i politidistriktet at de er helt eller delvis enig. På spørsmål om politiet er til stede der det skjer, svarer 61 % av befolkningen i politidistriktet at de er helt eller delvis enig. Dette er en økning på 12 % fra året før. La meg også ta med at andelen som har et godt eller svært godt inntrykk av politiets tilgjengelighet ved akutt behov for hjelp har økt med 13 % fra 2008 til 2009, og er nå 68 %.

Jeg arbeider kontinuerlig for å gi politiet bedre ressurser og rammevilkår. Politiets budsjetter er betydelig styrket og det arbeides for å få mer politikraft ut av de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Som nevnt i tidligere svar vil det bli gjennomført en resultatreform i perioden 2010 – 2013. Reformen omfatter tiltak på en rekke områder, og har som hovedmål å bidra til redusert kriminalitet, økt oppklaring og et mer nært og sterkt politi.