Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1628 (2009-2010)
Innlevert: 27.08.2010
Sendt: 27.08.2010
Besvart: 01.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens Havarikommisjon har lagt frem sin rapport om møteulykken på Fv 13 i Alta der 3 mennesker mistet livet i januar 2009. Veien burde vært utbedret eller stengt er kommisjonens konklusjon. Denne konklusjonen understreker igjen at det haster med å få etablert eget veitilsyn og frata Statens Veivesen det tilsynsansvaret etaten i dag har med egen virksomhet. Et regjeringsoppnevnt utvalg anbefalte i febr. 2009 å etablere et uavhengig veitilsyn.
Når vil et uavhengig veitilsyn være på plass?

Begrunnelse

I dag finnes det ingen uavhengig myndighet som undersøker om veimyndighetene gjør jobben sin når de bygger og vedlikeholder veier i Norge. Et regjeringsoppnevnt utvalg konkluderte i februar 2009 med en anbefaling om å etablere et uavhengig veitilsyn. Utvalget mente et veitilsyn kan redde mange liv i trafikken. Saken har vært ute til høring og det er snart et år siden høringsfristen gikk ut. Veitilsyn er fortsatt ikke etablert. Det er naturlig å bruke ordningen innenfor luftfarten som eksempel. Ingen ville vel i dag ha akseptert at flyselskapene selv eller den statlige virksomheten Avinor selv skulle ha ansvar for å føre tilsyn med sikkerheten for de flyreisende. Likevel er det en slik modell som fortsatt brukes innenfor veitransport. Jeg presiserer at FrP anbefaler en løsning med et samlet transporttilsyn for alle transportgrener slik det er gjort for Statens Havarikommisjon for Transport som undersøker ulykker for alle transportgrener - også ulykker innenfor veitrafikken. Det viktigste er likevel at veitransporten får egen uavhengig tilsynsmyndighet og at Statens Veivesen ikke lenger får anledning til å føre tilsyn med egen virksomhet. Jeg håper derfor at statsråden nå kan sørge for at et Veitilsyn eller enda bedre et samlet Transporttilsyn snarest blir etablert i Norge.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) la 24. august fram rapport ”Vei 2010/03” om ei møteulykke mellom personbil og lastebil på Fv 13 i Alta 1. januar 2009. SHT mener veien burde vært regulert med ytterligere restriksjoner eller stengt når det ble vinterføre så lenge ikke veidekket ble utbedret. Ut fra dette har SHT tilrådd at ”Samferdselsdepartementet i samråd med Statens vegvesen og fylkeskommunene vurderer å innføre kriterier for forsvarlig sikkerhetstilstand av offentlige veier, herunder til maksimale spordannelser, basert på en total vurdering av risiko.”

Jeg vil nå sørge for at departementet sammen med øvrige berørte myndigheter går gjennom denne rapporten og vurderer på hvilken måte havarikommisjonens rapport og anbefaling best kan følges opp.

Når det gjelder spørsmål om tilsyn i vegsektoren kan jeg bekrefte det jeg ved flere tidligere anledninger har orientert Stortinget om, bl.a. i Stortingets ordinære spørretime 26. mai 2010, hvor jeg varslet at jeg tar sikte på å komme tilbake til saken i budsjettproposisjonen for 2011.