Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1631 (2009-2010)
Innlevert: 27.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 06.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hvordan vil statsråden bidra til å bygge ut bedre aktivitetstilbud til mennesker som av ulike grunner ikke er i stand til å være i arbeidslivet, og hvordan sikre økt forutsigbarhet for driften av de sentre som er etablert for dette?

Begrunnelse

Enkelte kommuner og Nav-regioner har i samarbeid etablert aktivitetstilbud til mennesker som på grunn av rus, psykisk helse eller sosiale utfordringer må være utenfor arbeidslivet over tid.
Ressursbasen i Ørland Kommune er et eksempel på dette. Denne er et samarbeid mellom kommunene Ørland og Bjugn, vekstbedriften SAVA og NAV Sør-Trøndelag. Tilbudet finansieres i et samarbeid mellom de samme partene, samt bevilgning fra Helsedirektoratet.
Det er ulike varianter av slike tilbud også andre steder i landet, men dette er ikke satt i system slik at det er lokale initiativ som avgjør hvorvidt det eksisterer slike tilbud i de ulike delene av landet. Siden det i liten grad synes å eksistere nasjonale føringer for slike tilbud, skaper det også liten grad av forutsigbarhet i finansieringen, ikke minst når det gjelder bevilgninger fra Helsedirektoratet.
Tilbudet rettes mot andre grupper enn vekstbedriftene kan fange opp, og kjennetegnes av behovet for lang tidshorisont, tålmodighet og individuell tilpasning i møte med brukerne.
Dette understreker behovet for stabil finansiering. Det synes å være et behov for et samarbeid mellom de berørte departementer for å se på hvordan man få del i slike tilbud også i kommuner som i dag ikke har det, og hvordan man kan sikre økt forutsigbarhet for de eksisterende tilbud.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forskrift om arbeidsrettede tiltak åpner for et bredt spekter av tiltak rettet mot brukere med behov for arbeidsrettet bistand. Tiltaket varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne og finansieres både med midler fra kommunen og tiltaksmidler fra Arbeids- og velferdsetaten. Forskrift om arbeidsrettede tiltak gir overordnede føringer for tiltakene, og skal legge til rette for at etaten kan tilpasse tiltakene blant annet ut i fra brukers behov, behov for arbeidskraft på det lokale arbeidsmarkedet samt tiltaksmulighetene som finnes lokalt.

Arbeids- og velferdsetaten kan iverksette enkeltprosjekter som en lokal tilpasning av tiltakene innenfor rammen av overordnede mål for tiltakene. Samtidig er det klare grenseflater mellom kommunen og NAV lokalt når det gjelder oppgaver knyttet til oppfølging av brukere. Det er derfor nødvendig med en tett dialog mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten for å sikre en tilpasset sammensetning og innretning av arbeidsrettede tiltak.

NAV har en egen satsing for personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering, LAR. Gruppen tilbys arbeidsrettede med sikte på integrering i det ordinære arbeidsmarkedet. Arbeidet er utfordrende og krevende. Utfordringer løses gjennom godt kartleggingsarbeid, fleksible løsninger og tett samarbeid mellom NAV – kontor, LAR- tiltaket og tiltaksbedrift.

Kvalifiseringsprogrammet er en viktig satsing i kampen mot fattigdom, og utgjør et sentralt virkemiddel i realiseringen av NAV – reformen. Programmet skal være et tilbud til personer som har vesentlig nedsatt arbeidsevne, og dette kan også omfatte rusavhengige. Det legges opp til at det skal settes av tid til aktiviteter også utenfor arbeidsrettede tiltak. Dette kan for eksempel være helsehjelp, blant annet behandling for rusavhengighet.

Det er NAV, som på bakgrunn av den enkeltes behov og etter vurdering av tilbudet fra de enkelte tiltaksleverandører, som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes. Arbeids- og velferdsetaten tilrettelegger tilbud om arbeidsmarkedstiltak som er best mulig tilpasset den enkeltes behov med sikte på å komme tilbake eller inn i arbeidslivet.

Helsedirektoratet forvalter på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd over statsbudsjettet til kommunalt rusarbeid. Regelverket åpner for tilskudd til blant annet aktiviseringstiltak. Helsedirektoratet forvalter også midler til frivillig rusarbeid, som støtter opp om innsatsen som utføres av frivillige og ideelle virksomheter overfor mennesker med rusmiddelproblemer. Her finansieres en rekke aktivitetstilbud. Denne ordningen er evaluert i løpet av 2010 og Helsedirektoratet har nå saken til oppfølging. Forutsigbarhet for tilskuddsmottakerne er et tema i evalueringen og vil bli fulgt opp på egnet måte.