Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1636 (2009-2010)
Innlevert: 30.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Besvart: 10.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I et intervju med Aftenposten 14.08.10 tar miljøvernminister Erik Solheim til ordet for at alle strømnettutbygginger i Norge skal vurderes av et uavhengig utvalg /en tredjepart før det fattes en avgjørelse om teknologi og trasevalg. På TV2 12.08.10 tar samme person til orde for mest mulig sjøkabel der det er mulig. Dette er stikk i strid med signalene fra regjeringen i sine dokumenter til Stortinget.
Representerer Solheims utsagn en linje som vil bli fulgt opp av regjeringen?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen la så sent som i Ot. prp. nr. 62 (2008-2009) frem en strategi for økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i kraftledningssaker. I dette strategidokumentet, som Stortinget hadde til behandling våren 2009, ble spørsmålet om kabling på ulike spenningsnivå vurdert i et helhetlig perspektiv. Det fremgår av strategien at kabling, uansett spenningsnivå, alltid skal vurderes når nye kraftledninger skal bygges. Av strategien går det også frem at både naturgitte og systemmessige faktorer vil være avgjørende for om kabling skal anses som et hensiktsmessig tiltak, og at dette må vurderes i konsesjonsbehandlingen av den enkelte sak. Naturinngrep, forsyningssikkerhet, teknologiske utfordringer, kostnader, muligheter for tilknytningspunkter for fornybar energi og systemmessige tiltak ble drøftet i strategien som den gang var til behandling i Stortinget. Det er derfor denne strategien som ligger til grunn ved behandling av kraftledningssaker fremover.

Alle større kraftledningssaker blir konsekvensutredet svært grundig. Fagrapporter blir utarbeidet, og åpne høringer og folkemøter blir gjennomført. I konsesjonssaken om kraftframføringen fra Sima til Samnanger har jeg besluttet at det nå for denne konkrete sakens vedkommende skal foretas en fornyet, ekstern gjennomgang av ulike sider ved sjøkabelalternativet knyttet til kraftframføring, kraftsystemer og samfunnsøkonomi. Fire utvalg er satt ned for å foreta denne gjennomgangen, og arbeidet skal sluttføres innen 1. februar 2011.

Regjeringen vil nå avvente utredningene de fire utvalgene skal levere. Slik det framgår av mitt svar på spørsmål nr. 1569 fra representanten Solvik-Olsen av dags dato, legger jeg opp til å framlegge en sak for Stortinget om de overordnende føringene for den fremtidige utbygging og oppgradering av landets overføringsnett for kraft senere i denne stortingsperioden.