Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1638 (2009-2010)
Innlevert: 30.08.2010
Sendt: 30.08.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 10.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Fra 1. januar 2010 ble det gjort endringer i forskrift: "F19.12.2007 nr 1761" En vesentlig endring her var at audiografer fikk refusjonsrett. Undertegnede har mottatt flere tilbakemeldinger fra hørselshemmede om at Nav ikke godtar egenandeler på frikortet fra audiografer i offentlig tjeneste eller som har avtaler med det offentlige.
Vil statsråden sørge for å gi Nav klare retningslinjer på hvordan nevnte forskrift skal praktiseres slik at audiografer sikres refusjonsrett?

Begrunnelse

I dag bruker ca. 200.000 mennesker høreapparat i Norge. Det er i budsjettet for 2010 budsjettert med 500 millioner kroner til høreapparater. Hvert sjette år har en krav på å få nytt apparat. Som kjent er det audiografene som innstiller lyden på høreapparatet, slik at det blir riktig i forhold til den enkeltes hørselstap.
Fra 1. januar 2010 ble det gjort endringer i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale foretak. Det fremgår av kapitel 2.1 hva som er godkjent egenandeler, og under takstnummer 201b fremgår det klart at blant annet audiografer kan avkreve egenandel. Dette skal dermed kunne oppgis og godkjennes på egenandel tak 1.
Det at undertegnende får tilbakemelding fra en del hørselshemmede om at enkelte Nav-kontor ikke godkjenner dette på egenandel tak 1 (1840 kr), bekrefter at forskriften blir praktisert ulikt rundt om kring i landet.
Mange hørselshemmede som bruker høreapparat er pensjonister og uføretrygdede. At disse ikke får dekket kostnadene over egenandelstaket vil for mange av dem være en ekstra økonomisk belastning.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er korrekt at det med virkning fra 1. januar 2010 ble gjort endringer i forskrift F 19.12.2007 nr. 1761, slik at audiografer ansatt i helseforetak fikk anledning til å kreve egenandel av pasienter ved bl.a. tilpasning av høreapparater. Audiografer som ikke er ansatt i helseforetak kommer ikke inn under ordningen. Egenandelen kommer inn under tak 1-ordningen.

Med virkning fra 1. januar i år er det innført elektronisk registrering av betalte egenandeler, slik at pasienter nå automatisk får beskjed når de har nådd tak 1, og får frikort tilsendt. Pasienter som har betalt for mye i egenandel får tilbakebetalt overskytende beløp. Dette skjer også uten at pasienten selv trenger å ta initiativ til at det skal skje.

Fra 1. juni i år er ansvaret for alle refusjonsordninger på helseområdet lagt til Helsedirektoratet ved helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Dersom NAV mottar henvendelser fra publikum om problemer med egenandelsordningen, skal slike henvendelser videreformidles til Helsedirektoratet ved HELFO som nå har ansvaret.