Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1643 (2009-2010)
Innlevert: 30.08.2010
Sendt: 31.08.2010
Besvart: 10.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden redegjøre for hvor stor andel av de nyutdannede politifolkene som har fått jobb innen politietaten etter ferieavviklingen?

Begrunnelse

Det har i år vært flere medieoppslag om forholdene i politiet, herunder har det vært pekt på at det utdannes flere politifolk samtidig som det blir vanskeligere for nyutdannede politifolk å få fast jobb.
Undertegnede har vært i kontakt med nyutdannede politifolk som i sommer har vært sommervikar i politiet i Arendal sammen med ca. 30 andre vikarer.
Etter sommeren viser det seg at det er vanskelig å få jobb i politiet. sommerferien. Noen av disse har fått jobb i andre etater, for eksempel innen psykiatri eller barnevern.
Det er sløsing med fellesressursene å utdannede stadig flere politifolk dersom disse faktisk ikke får jobb innen politiet. Det er dessuten svært demotiverende for studenter å jobbe målrettet mot avslutning av studiet, og samtidig vite at det ikke er stillinger til dem.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det var totalt 429 av årets tredjeårsstudenter som tok avsluttende eksamen på grunnutdanning ved Politihøgskolen. 101 av disse har ikke bestått pr. 2.9.2010. Disse vil kontinuere i september/oktober 2010 (hovedsaklig skytegodkjenning).

I følge opplysninger fra Politidirektoratet er 262 av de nyutdannede registrert som lønnsmottakere i politiet pr. 2.9.2010. Av disse er det 47 studenter som er tilsatt uten bestått eksamen. Det er en forutsetning at disse må ha bestått eksamen før de får fast tilsetting. Innrapporteringer fra politidistriktene og politiets særorganer viser at det er 19 i sommervikariater. Tilsvarende tall fra 9.8.2010 var 329, hvorav 164 i sommervikariater.

Sammenholdt med tallene fra 9.8.2010 er det således 78 flere som er ansatt i stillinger som ikke er sommervikariater pr. 2.9.2010.

Videre er det innrapportert fra politidistriktene og særorganene at det er 179 stillinger som ikke er besatt - og som er under tilsetting eller kunngjort/besluttet kunngjort. Stillingene fordeler seg på ulike stillingskategorier. Der det blir tilsatt tjenestemenn som allerede er i etaten, forutsetter jeg at det raskt blir foretatt kunngjøringer som nyutdannede kan søke på.

Det vil alltid være slik at tilsetting av nyutdannede tar noe tid. Slik er det også i tilsvarende andre høgskoleyrker. Jeg forventer imidlertid at de fleste av de nyutdannede vil få mulighet for jobb i løpet av høsten. De nyutdannede må imidlertid være villig til å søke på ledige stillinger i hele landet og dermed påregne å måtte flytte.