Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1644 (2009-2010)
Innlevert: 31.08.2010
Sendt: 31.08.2010
Besvart: 08.09.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Barnevernet i Norge har fortsatt store problemer. Bergen har hatt et nytt tilfelle der et barn under tilsyn av offentlig barnevern har dødd. Også for 10 år siden ble Bergen rystet av en tilsvarende barnevernstragedie. Staten har i løpet av denne tiårsperioden overtatt ansvaret for Barnevernet.
Hvilke nye tiltak vil statsråden iverksette for å styrke vernet for barn under barnevernets omsorg ihht. Befringutvalgets tilrådinger og for å øke åpenhet omkring virksomheten innenfor barnevernet?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg er enig med representanten Sortevik i at beskyttelsen av barn som er under barnevernets omsorg må bli bedre. Derfor er jeg opptatt av å styrke barnevernet på en rekke områder, slik at vi unngår tragiske hendelser i barnevernet der liv går tapt. Når det gjelder representantens Sorteviks henvisning til Befring-utvalget, regner jeg med at dette gjelder NOU 2004: 23 Barnehjem og spesialskoler under lupen. Befring-utvalget viste bl.a. til at, etter at staten overtok ansvaret for institusjonene i 2004, ble det foretatt en gjennomgang av kvalitets- og tilsynsproblematikken knyttet til barnevernsinstitusjoner. Det ble også utarbeidet nye/reviderte forskrifter om godkjenning, kvalitetskrav og tilsyn.

Befring-utvalget presiserte at det er av grunnleggende betydning at lover og forskrifter følges opp med årvåken oppmerksomhet fra myndighetenes side og med tilstrekkelige økonomiske ressurser. Utvalget la særlig lagt vekt på nødvendigheten av å ha et kompetent og tilstrekkelig personale, gode interne kontrollrutiner og god ekstern kontrollvirksomhet. Dette er tilrådinger som har vært, og fortsatt er, viktig å følge opp. Jeg vil nedenfor vise mer konkret til noen tiltak som er realisert og noen som planlegges. Dette er tiltak som skal bidra til å styrke vernet for barn og unge under barnevernets omsorg.

NOU 2004:23 konkluderte med at det hadde forekommet svært kritikkverdige forhold i barneverninstitusjonene i perioden 1945-1980. Som ledd i oppfølgen av denne utredningen, ble det opprettet en ordning med billighetserstatning for tidligere barnehjemsbarn. Billighetserstatning er en anerkjennelse av at mottakeren er kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre som det er naturlig å sammenligne seg meg. Mange tidligere barnehjembarn har nå mottatt billighetserstatning. Denne ordningen har vært av stor betydning for tidligere barnehjemsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt og overgrep i sin barndom. Videre vil jeg orientere om at mitt departement nylig har sendt ut et forslag til endringer i forskriften om rettigheter og bruk av tvang i barneverninstitusjoner (rettighetsforskriften) på høring. Forslaget til revidert forskrift skal blant annet tydeliggjøre den adgangen til tvang som allerede finnes. Høringsfristen er 15. november 2010. Jeg ser fram til en rekke gode innspill på dette viktige området. Noen barn og unge må i perioder bo på en barneverninstitusjon. Da er det viktig at de institusjoner barnet plasseres på holder høy kvalitet og utgjør et godt omsorgstilbud for barnet. Derfor har vi en egen forskrift som setter bestemte kvalitetskrav til alle institusjoner barn plasseres på. Denne høsten skal også Barne-, ungdoms og familieetaten legge fram en rapport med forslag til hvordan kvaliteten på barneverninstitusjoner kan heves. Målet er et mer likeverdig, kvalitativt bedre og mer kunnskapsbasert tilbud til barn og unge med varierende behov. Kompetansen om barn og unge med rusproblemer må også bli bedre i barneverninstitusjoner. Det lages derfor en kurspakke som skal sendes alle institusjoner innen årsskiftet. Institusjonsledere vil bli pålagt å gjennomføre kurset for sine ansatte. Fra og med første halvår 2011 er målsettingen at to barneverninstitusjoner skal ta i bruk metoden læringsbasert rusbehandling. Opplæring av ansatte vil være i gang i løpet av denne høsten. Jeg er opptatt av at de ansatte i barnevernet skal ha høy kompetanse. For å få dette til må vi se på utdanningen til de som skal jobbe i barnevernet. I samarbeid med Kunnskapsdepartementet oppnevnte BLD i 2008 et ekspertutvalg som skulle fremme forslag til kvalitetsutvikling i lys av barnevernets framtidige kompetanse- og kvalifiseringsbehov. Arbeidet munnet ut i NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet - Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning. Rapporten har vært på høring, og vi arbeider nå med den videre oppfølgingen av denne, dette i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Fylkesmannens tilsyn med barnevernet er viktig for å sikre barn og unges rettssikkerhet. Dette er en lovpålagt oppgave som følger av barnevernsloven § 2-3. Når det gjelder tilsynet med barn bosatt på barneverninstitusjoner, inkluderer tilsynet at fylkesmannen skal snakke med barn og unge som er bosatt på institusjoner. 1.januar 2010 overtok Statens Helsetilsyn det overordnede faglige tilsynet med barnevernet. En viktig oppgave for Statens Helsetilsyn vil være å styrke fylkesmennenes kompetanse om samtaler med barn som en del av tilsynet. Dette jobber nå Statens Helsetilsyn med. Kommunen har et hovedansvar for å følge opp barn med behov for hjelp fra barnevernet. Det har i de senere år vært en sterk vekst i antall saker som skal løses, uten at det har vært den samme veksten i antall stillinger. Jeg er bekymret for at dette fører til at mange barn ikke får den hjelpen de trenger av barnevernet. I statsbudsjettet for 2010 har regjeringen derfor, gjennom veksten i kommunenes frie inntekter, lagt til rette for at det kan opprettes 400 nye stillinger i barnevernet i 2010. Vi har i dag rapporteringer fra kommunene som kan tyde på at kommunene ikke vil nå dette målet. I forbindelse med statsbudsjettet for 2011 vil jeg derfor vurdere hvordan vi framover kan styrke barnevernet i kommunene. Jeg vil også vurdere om dagens organisering av barnevernet er hensiktsmessig i forhold til de oppgaver som skal løses. Til dette trenger vi forskningsbasert kunnskap. Departementet sluttfører nå arbeidet med å bestemme hvilke forsknings – og utredningsmiljøer som skal gjøre dette viktige arbeidet. Evalueringen skal ha fokus på samarbeid mellom statlig barnevern, kommunalt barnevern og samarbeid med andre viktige instanser i barnets liv. I tilegg vil evalueringen se på institusjonstilbudet, herunder vil vi også se om hvordan institusjonene bruker kunnskap fra fylkesmennenes tilsyn for å bedre kvaliteten på eget tiltak. Faglig økonomisk styring av den statlige barnevernetaten og en gjennomgang av oppgave – og finansieringsansvaret vil også evalueres. En helhetlig rapport vil foreligge våren 2012. Åpenhet i barnevernet er viktig for styrke barnevernet legitimitet. Gjennom flere år har kommunalt barnevern og statlig regionalt barnevern arbeidet sammen for å fremme åpenhet omkring barnvernets arbeid og innhold. Det er også kanskje en årsak til at flere tar kontakt med barnevernet, og at stadig flere barn dermed får hjelp. Dette er et arbeid vi vil fortsette med framover. Blant annet vil departementet og direktoratet jobbe for å øke kunnskapen om barnevernet både til barn selv og til viktige instanser som møter barn hver dag. Jeg vil også vurdere andre måter å fremme åpenhet omkring barnevernet. Jeg vil blant annet invitere flere brukere av barnevernet til å komme med sine erfaringer. Dette vil også være viktige innspill, sammen med den forskningsmessige evalueringen, for å vurdere hvilke grep som tas for å styrke barnevernet. Mitt fremste mål vil være å utvikle barnevernet i Norge til beste for de barna det gjelder. Regjeringen har på en rekke områder har tatt initiativ til tiltak som bidrar til at vi i dag har et barnevern som arbeider mer systematisk, kunnskapsbasert og med vekt på å fremme kvalitet på tiltak og tjenester. Vi har også en rekke utfordringer å gripe fatt i for å få et enda bedre barnevern. Jeg vil framover ta grep som er nødvendig for å styrke barnevernet til barnas beste. Jeg håper dette kan bidra til at vi ikke flere ganger får oppleve tragiske hendelser som det vi dessverre nylig har erfart i Bergen.