Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1646 (2009-2010)
Innlevert: 31.08.2010
Sendt: 31.08.2010
Besvart: 06.09.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden sikre at Alna-elva blir renset og åpnet slik at den får tilbake sin plass i natur- og kulturlandskapet og hvilke overordede hensyn mener statsråden er viktig i forhold til Alna-planen?

Begrunnelse

Vi har i de senere år fått et omfattende lovverk for å sikre at våre vassdrag blir forvaltet på en samfunnsmessig forsvarlig måte. Dette innebærer også gjenåpning av elver, slik at de får tilbake sin naturlige plass i landskapet.
Alna er en av Oslos sentrale elver. Elva har spilt en viktig rolle gjennom hele byens historie og Oslo vokste opprinnelig frem langs elvas utløp i Bjørvika. I dag gjøres det et omfattende arbeid for å rense elva, åpne den og la den få tilbake sin plass i natur- og kulturlandskapet. I den forbindelse har både stat og kommune brukt betydelige beløp til Alna miljøpark og gjennom ulike tiltak innenfor Groruddalssatsningen. Det foreligger omfattende planer for videreføring av dette arbeidet.
I forbindelse med utbygging av Alnabruterminalen, er det gjort vedtak som medfører at Alna skal pumpes opp i en ca 250 meter lang kulvert. ”For å skape inntrykk av sammenhengende åpnet elveløp vises to vannspeil hvor vann føres tilbake til kulvertåpningen.” - altså ingen reell gjenåpning, bare et forsøk på å skape en illusjon. I tillegg vil Alna bli lukket i et område på 175 meter der elva i dag er åpen. Alna vil på grunn av pumpearrangementet bli tørrlagt i flere sommermåneder.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Representanten Trine Skei Grande stiller spørsmål om på hvilken måte statsråden vil sikre at Alnaelva blir renset og åpnet slik at den får tilbake sin plass i natur- og kulturlandskapet og hvilke overordnede hensyn statsråden mener er viktig i forhold til Alnaplanen.

Det er inngått et statlig og kommunalt samarbeid om Groruddalen for 10-årsperioden 2007–2016. Hovedmålet for satsingen er bærekraftig byutvikling og synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.

Groruddalssatsingen er organisert i fire programområder. Program 2, Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø har som hovedmål å styrke Groruddalens blågrønne struktur og naturmangfold, gi bedre forhold for friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett, og bedre luftkvalitet.

Arbeidet med å gjenåpne Alnaelva fra Lillomarka til Hølaløkka er i full gang. Et av de største prosjektene det nå arbeides med er Grorudparken. Parken er et blågrønt rekreasjonsområde fra Ammerud til Hølaløkka. Å åpne Alnaelva og sikre tilgjengeligheten til elvedraget er omfattende tiltak i det lange parkdraget.

Høsten 2010 vil Leirfossen ferdigstilles. Fossen er en videreutvikling av det første gjenåpningsprosjektet på Hølaløkka.

Når det gjelder målet om bedre forhold for fysisk aktivitet vil jeg i høst åpne Alnastien. Flere turveiprosjekter i Groruddalssatsingen har nå gitt oss en sammenhengende turvei i dalbunnen og langs Alnaelva.

Oslo kommune bevilger hvert år 30 millioner kroner over ordinære midler til rensing av Alnaelva.

Når det gjelder spørsmål knyttet til utbygging av Alnabruterminalen, viser jeg til vedtak i Oslo Bystyre 17. februar 2010 vedrørende reguleringsplan for del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpning av Alna. Vedtaket er påklaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus av blant annet Alnaelvas venner. Klagesaken ligger fortsatt til behandling.