Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1673 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Besvart: 13.09.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): FrP har tidligere tatt til orde for å opprette et bredt, norsk klimaråd. Statsråden har avvist dette som unødvendig, fordi FNs klimapanelet eksisterer. Ifølge Aftenposten 31.08.10 sier leder ved CICERO, Pål Prestrud at "Jeg kan være delvis enig i at man har gått for langt i å fastslå konsekvensene av klimaendringene. Det er større usikkerhet knyttet til dette enn det som klimapanelet har sagt, og på noen områder savnes det vitenskapelig belegg."
Vil statsråden nå vurdere å opprette et klimaråd?

Begrunnelse

Klimavitenskapen er et ungt felt, men legger likefullt grunnlaget for mange viktige politiske beslutninger. Debatten om årsaker til, og konsekvenser av, klimaendringer er på ingen måte avsluttet, og debatten og vurderingene er viktige for politiske beslutninger som skal tas.
Den norske klimadebatten har i stor grad tatt FNs klimapanels rapporter som sannhetsvitne. Debatten det siste året viser dog at nyansene er langt flere og større enn norsk klimadebatt har tatt innover seg. Utsagn fra Pål Prestrud i Aftenposten 31.08.10 bekrefter det.
Undertegnede mener hele debatten ville styrket seg om det hadde vært opprettet et bredt "tverrfaglig" klimaråd, hvor et bredt knippe fagfolk med ulik vitenskaplig og forskningsrettet deltar. Da kan man i større grad presenterer objektive fakta, som nær sagt alle vitenskapspersoner står bak, og samtidig få en rimelig objektiv fremstilling av de uenigheter som fortsatt eksisterer innen vitenskapen. Et slikt råd kan også bidra til å få en ryddigere debatt, ved at ulike aktører ansvarliggjøres og samles ansikt til ansikt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: FNs klimapanel er et bredt sammensatt tverrfaglig panel som består av flere tusen forskere fra hele verden, og regjeringen anser rapportene til FNs klimapanel som den beste sammenfatningen av verdens klimaforskning som vi har i dag. Regjeringen jobber derfor for å videreføre og styrke Klimapanelets rolle som et troverdig organ som sammenfatter og formidler verdens klimaforskning. Et norsk klimaråd vil nødvendigvis være mye smalere enn dette panelet. Regjeringen ser ikke behovet for et særnorsk klimaråd, og vil derfor ikke ta initiativ til et slikt råd.