Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1647 (2009-2010)
Innlevert: 01.09.2010
Sendt: 01.09.2010
Besvart: 07.09.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): KrF har den senere tid mottatt flere henvendelser vedrørende flystøy over Oslo-marka og Groruddalen. Flystøyen oppleves sjenerende både for aktive markabrukere som søker stillhet og ro i naturen, og for de som stadig opplever overflyging av sine boområder i Groruddalen og på Romerike. Flystøyen oppleves som et brudd på de krav til stillhet som er innebygget i Markaloven.
Hva vil miljøvernministeren gjøre for å redusere flystøyen over Oslo-marka?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Størst mulig fravær av støy vil være en viktig kvalitet ved marka. Flystøy er imidlertid et tema som ligger utenfor markaloven (jf Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) s. 15) og markaloven gir ingen hjemler til å regulere flystøy.

Bestemmelser om overflyging, utflyging og innflyging fastsettes med hjemmel i luftfartslovgivningen under Samferdselsdepartementet.

Luftfartstilsynet vil om kort tid sende et forslag til forskrift om støyforebygging ved Oslo Lufthavn Gardermoen ut på høring.

Den nye forskriften vil innføre virkemidler for å holde flystøybelastningen rundt flyplassen og i tilstøtende områder på et lavest mulig nivå og sikre best mulig forutsigbarhet. Bedre samling av trafikken på større overflygingshøyder er det viktigste virkemidlet. Dette gjennomføres ved bruk av toleransekorridorer for utflyging, større minstehøyder og forbud mot visuell innflyging for jetfly, noe som vil bidra til å skjerme flystøyutsatte bolig- og rekreasjonsområder.

Avinor har under utvikling et nytt trafikkavviklingssystem som planlegges tatt i bruk 7. april 2011. Det legges bl.a. opp til at det skal benyttes kontinuerlig nedstigning med minimale motorkrav fra marsjhøyde ned til landing, såkalte "grønne landinger". Det nye trafikkavviklingssystemet vil gjennom dette bidra til at støyulempene reduseres også i de mer perifere områder rundt lufthavnen. Videre skal trafikken komme inn på glidebane i større avstand og høyde enn hva gjeldende forskrift krever. Mer direkte inn- og utflyginger med mindre bruk av motorkraft og et generelt forbud mot ventemønster vil være med på å gi betydelige utslippsreduksjoner.

Samferdselsdepartementet opplyser at flystøybelastningen i Groruddalen allerede i dag er under de grenser som Miljøverndepartementet setter for bynære stille områder. Beregninger viser at med det nye trafikkavviklingssystemet vil flystøybelastningen i Groruddalen og Oslomarka reduseres ytterligere.