Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1648 (2009-2010)
Innlevert: 01.09.2010
Sendt: 01.09.2010
Besvart: 13.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Hva vil helseministeren foreta seg for å hindre at episoder som den som er beskrevet under ikke oppstår i fremtiden, og vil helseministeren foreta en gjennomgang av rutiner for feriestenging av psykiatriske avdelinger?

Begrunnelse

Mange psykiatriske avdelinger skriver ut pasienter i forbindelse med ferier slik at de kan stenge avdelingen. Dette har i enkelte tilfeller medført at pasienter som har behov for behandling blir sendt hjem. I enkelte tilfeller har dette medført at suicidale personer har tatt sitt eget liv mens behandlingsstedet har vært feriestengt. Denne situasjonen er uholdbar. Det kan ikke være slik at økonomien og behovet for ferieavvikling påvirker den medisinske vurderingen på når pasienter skal skrives ut.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I perioder med ferieavvikling er det nødvendig å gjennomgå og å planlegge hjelpe- og behandlingstilbudene slik at disse tilpasses behovene. Når det gjelder tilbudene ved landets psykiatriske avdelinger, så kan samtlige regionale helseforetak melde om at de har planlagt og lagt opp til forsvarlige tilbud. Noen regioner melder om at de har styrket akutt-tilbudene ved ferieavviklinger. Enkelte steder stenges psykiatriske avdelinger under ferieavvikling. Der dette har vært tilfelle, opplyser de regionale helseforetakene at dette har vært godt forberedt og gjennomført slik at aktuelle pasienter har vært overført til annen enhet. Samtlige regioner opplyser at all utskrivning skjer på grunnlag av faglige vurderinger og at akutt beredskap er ivaretatt. Selvmord er alltid en dypt tragisk hendelse for den enkelte og for de pårørende, og hvis det finner sted i tilknytning til utskrivning fra institusjon, vil dette normalt være grunnlag for gjennomgang fra Statens helsetilsyns side. I en rapport fra Statens helsetilsyn fra 2009 med oppsummering av en undersøkelse av selvmordsaker i psykisk helsevern, går det fram at antall meldte selvmord ligger lavt i sommermånedene og lavest i august året sett under ett. Statens helsetilsyn kan for øvrig opplyse at de ikke er kjent med et det er fremmet klager av en slik karakter i forbindelse med ferieavvikling i 2010.

Samlet sett ut fra de opplysninger jeg har mottatt, kan jeg ikke se at det er grunnlag for å be de regionale helseforetakene om å endre sine rutiner ved ferieavvikling.