Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1650 (2009-2010)
Innlevert: 01.09.2010
Sendt: 01.09.2010
Besvart: 09.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bergens Tidende har i en serie artikler satt fokus på dødsulykker på vestlandsveiene de siste 5 åren der hele 39 unge har mistet livet. Mange tiltak må på plass for å redusere slike ulykker. Statens veivesen som selv analyserer dødsulykkene på norske veier peker på at i over 60 % av ulykkene i 2008 har forhold ved eller rundt veien medvirket til at en farlig hendelse har endt i en dødsulykke.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere omfanget av at veien er direkte og indirekte årsak til dødsulykker i veitrafikken?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: En ulykke skyldes normalt at det har oppstått en svikt i samspillet mellom trafikanten, vegmiljøet og kjøretøyet. Statens vegvesens ulykkesanalyser viser at det som regel er flere medvirkende årsaker til at det skjer en ulykke, og at det er flere forhold som påvirker hvor alvorlig konsekvensen av ulykken blir. Dybdeanalysene viser at faktorer knyttet til veg og vegmiljø var medvirkende årsak til 28 prosent av dødsulykkene i perioden 2005-2008.

Regjeringens mål er som kjent at antall drepte og hardt skadde skal reduseres med minst 1/3 innen 2020, og at det i 2020 maksimalt skal være 775 drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Dette er en ambisiøs målsetting som bare kan nås gjennom et mangfold av ulike trafikksikkerhetstiltak, og gjennom bidrag fra en rekke ulike aktører. Statens vegvesen har sammen med Trygg Trafikk, politiet, Helsedirektoratet og Utdannings- direktoratet utarbeidet en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg for perioden 2010-2013. Her er det listet opp 152 ulike trafikksikkerhetstiltak som disse aktørene skal gjennomføre i perioden 2010-2013. Dette omfatter både trafikantrettede tiltak, kjøretøytiltak og vegtiltak.

De unge er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Rundt 25 prosent av alle som blir drept i vegtrafikken er i aldersgruppa 15 – 24 år. Til sammenlikning utgjør denne aldersgruppen 10 prosent av befolkningen og står for 7 prosent av trafikkarbeidet. Tiltak rettet mot unge bilførere vil derfor være gjenstand for en særlig satsing i planperioden 2010-2013. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet har utarbeidet en plan for tiltak mot ungdomsulykker. Planen viser hvilke trafikantrettede tiltak som skal gjennomføres i inneværende fireårsperiode som er særlig rettet mot unge førere. Planen er tatt inn som en del av den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg for perioden 2010-2013.

Fysiske tiltak på vegnettet står svært sentralt i Regjeringens strategi for å redusere antall drepte og hardt skadde. Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transport- plan 2010-2019 legger til grunn at det skal være en kraftig opptrapping til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer på riksvegnettet (Programområde Trafikksikkerhets- tiltak). Sammenliknet med det årlige beløpet som er lagt til grunn i Nasjonal transport- plan 2006-2015 er det prioritert nær en fordobling i planperioden 2010-2013 og en ytterligere økning med 50 prosent fra 2010-2013 til 2014-2019. I tillegg til innsatsen innenfor Programområde Trafikksikkerhetstiltak er det prioritert en rekke større investeringsprosjekter av stor betydning for trafikksikkerheten. Tiltak for å hindre møteulykker, utforkjøringsulykker og påkjørsel av myke trafikanter vil bli gitt høyeste prioritet som følge av at det er disse ulykkestypene som har de alvorligste konsekvensene.

De viktigste tiltakstypene for å forhindre møteulykker er bygging av midtrekkverk og etablering av forsterket midtoppmerking. Statens vegvesens handlingsprogram for 2010-2013 viser at det i fireårsperioden vil bli:

- Bygget 54 km firefelts veg med fysisk atskilte kjørebaner

- Bygget midtrekkverk på 93 km to- og trefelts veg

- Etablert forsterket midtoppmerking på 183 km veg

Ungdom er sterkt overrepresentert i utforkjøringsulykker. Statens vegvesens handlingsprogram legger til grunn at det skal settes i gang et systematisk arbeid for å redusere antall drepte og hardt skadde i utforkjøringsulykker. Målet er at riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere på noe sikt skal få en minstestandard i samsvar med gjeldende krav i Statens vegvesens håndbøker, der utforming og omfang av siderekkverk, ettergivende master og profilert kantlinje er oppfylt. I tillegg skal overraskende og farlige kurver utbedres eller skiltes. Nødvendig utbedring av sideterrenget utføres der det ikke er satt opp siderekkverk.

Ulykkesstatistikken viser at påkjørsel av myke trafikanter i hovedsak skjer ved kryssing av veg. I planperioden 2010-2013 vil derfor arbeidet med å sikre kryssingspunkter, gjennom etablering av planfrie kryssinger og sikring av gangfelt bli prioritert høyt.

Arbeidet med trafikksikkerhetsinspeksjoner vil bli videreført. Dette er en systematisk gjennomgang av ulykkesutsatte vegstrekninger, der alle forhold som påvirker trafikksikkerheten negativt blir påpekt. Nødvendige strakstiltak gjennomføres i etterkant av inspeksjonen.