Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1651 (2009-2010)
Innlevert: 01.09.2010
Sendt: 02.09.2010
Besvart: 17.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen iverksette for å heve statusen på sykepleieryrket, sikre gode fagmiljø, samt å sørge for å rekruttere og beholde tilstrekkelig sykepleiefaglig kompetanse i sykehjem?

Begrunnelse

NRK Østfold melder om at ingen av de 104 nyutdannede sykepleierne i Østfold har sykehjem som sitt førstevalg etter endt utdanning. På landsbasis sier 24 av 25 at de ikke vil jobbe på sykehjem i følge en undersøkelse NSF sin studentorganisasjon har utført blant årets avgangsstudenter ved landets sykepleier utdanninger. Dette er skremmende sett ut fra dagens situasjon og enda verre blir det sett i forhold til de store utfordringene kommunene står overfor når samhandlingsreformen trer i kraft.
Vi ser at kommunene bruker stadig mer ufaglært arbeidskraft til de sykeste gamle. Andelen ufaglærte varierer ut fra de opplysninger undertegnede har mellom 30 - 80 prosent. Det skulle være hevet over en hver tvil at dette har stor betydning i forhold til kvaliteten på tjenestene som blir gitt og at det er behov for tiltak både på kort og lang sikt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har gjennom kompetanse- og rekrutteringsplanen Kompetanseløftet 2015 iverksatt flere tiltak for å styrke den høyere utdanningen i omsorgssektoren, blant annet gjennom tilskudd til desentralisert høyskoleutdanning og videre- og etterutdanningstilbud for personell ansatt i den kommunale omsorgssektoren. Tall

som Helsedirektoratet har innhentet fra kommunene viser at om lag 700 personer i perioden 2007-2009 har fullført desentralisert høyere utdanning med tilskudd fra Kompetanseløftet 2015, mens det i 2010 er om lag 1 100 personer under utdanning. Tallene viser videre at om lag 3 100 personer har tatt videreutdanning i høyskole i perioden 2007-2009 med tilskudd fra Kompetanseløftet 2015, mens det i 2010 er om lag 2 300 personer under utdanning.

I tillegg inneholder Omsorgsplan 2015 blant annet satsingene på undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester. Disse skal bidra til økt kvalitet i den kommunale omsorgssektoren gjennom å heve og sikre kvaliteten på pleie- og omsorgsarbeidet, løfte geriatrisk omsorgsarbeid opp på et høyt faglig nivå, heve omsorgsarbeidets faglige prestisje, bedre rekrutteringen av fagpersonell, etablere et akademisk miljø, samt utvikle gode praksis- og læringsmiljøer for studenter/elever som tar helsefaglige grunn- og videreutdanninger. Det finnes i dag undervisningssykehjem i alle fylker. Erfaringene fra det enkelte undervisningssykehjem eller -hjemmetjeneste spres til andre kommuner gjennom nettverk og de regionale sentrene for omsorgsforskning.