Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1652 (2009-2010)
Innlevert: 01.09.2010
Sendt: 02.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Smednes Trivselsgård og andre aktører kan videreføre et tilbud som reduserer sykefraværet og bidrar at flere kan delta i arbeidslivet?

Begrunnelse

Mer enn en av fire i yrkesaktiv alder mottar trygdeytelser til sitt livsopphold. Det er tverrpolitisk enighet om at sykefraværet må reduseres, og at flere i yrkesaktiv alder må delta i arbeidslivet. Statsminister Stoltenberg har på vegne av Regjeringen manet til dugnad for å få flere i arbeid. Smednes Trivselsgård bidrar til denne dugnaden med gode resultat gjennom sitt tilbud om kognitiv arbeidsrettet rehabilitering. Dette er et helhetlig rehabiliteringstilbud bl.a. for mennesker med psykiske lidelser, som er overrepresentert blant sykemeldte og uføretrygdede. 66 % av de deltakerne som var sykemeldt kom tilbake i arbeid eller utdanning etter at de gjennomførte programmet ved Smednes Trivselsgård i 2009. Samtlige deltakere oppga økt arbeidsevne og økt motivasjon for å delta i arbeidslivet etter at kurset var gjennomført. Dette har stor betydning for den enkeltes livskvalitet, og er samtidig er viktig bidrag til et mer bærekraftig velferdssamfunn.
Smednes Trivselssenter har fra april 2009 hatt en ettårig avtale med Helse Midt Norge om rehabilitering av pasienter under ordingen "raskere tilbake". Det foreligger imidlertid ingen avklaring om ytterligere kjøp av tjenester, og dette fører til at tilbudet står i fare for å måtte avvikles. Det er svært uheldig dersom gode tiltak som bidrar til å redusere sykefraværet legges ned, stikk i strid med politiske målsettinger som det er bred enighet om.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Innsatsen for å redusere sykefraværet med sikte på at flere kan delta i arbeidslivet er høyt prioritert. Ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (raskere tilbake) ble iverksatt som en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Midlene til ordningen raskere tilbake er fordelt mellom regionale helseforetak og Arbeids- og velferdsetaten, der størstedelen er fordelt til helseforetakene. De regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsetaten har inngått avtaler med et høyt antall leverandører av tjenester. Ved utgangen av 2009 var om lag 70 000 sykmeldte henvist til ulike tjenester innenfor ordningen raskere tilbake siden oppstarten i 2007.

Regjeringen ser det som viktig å styrke kunnskapene om hvilke tiltak som virker i innsatsen for å redusere sykefraværet. Raskere tilbake ble nylig evaluert av Samfunns- og næringslivsforskning, der konklusjonene ikke var entydige. Ekspertgruppens rapport om tiltak for reduksjon i sykefravær (aktiviserings- og nærværsreform) 1. februar 2010 påpeker at det bør legges opp til større bruk av kunnskapsbasert dokumentasjon om effekten av ulike tiltak og praksis innen sykefraværsarbeidet. Videre har myndighetene og arbeidslivets parter gjennomgått erfaringene med IA-avtalen og blitt enige om å sette i gang nye tiltak for å redusere sykefraværet. På bakgrunn av dette kan det være aktuelt å justere dimensjonering og innretning av virkemidler, der det både tas hensyn til behovet for fleksibilitet for brukerne og til behovet for forutsigbarhet for leverandørene.

Avtaler med konkrete leverandører av tjenester innen ordningen raskere tilbake inngås og følges opp i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser av de regionale helseforetakene og Arbeids- og velferdsetaten.

Når det gjelder Smednes Trivselsgård har Arbeidsdepartementet innhentet opplysninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at Smednes Trivselsgård i perioden 8. august 2007 til 1. juli 2008 var B-leverandør innen tiltaket arbeidsrettet rehabilitering, dagtjeneste, i deler av Møre og Romsdal. På grunn av betydelig overkapasitet i fylket, ble opsjonen på forlengelse utover ett år ikke utløst. Smednes Trivselsgård leverer altså ikke nå tjenester til etaten. Smednes Trivselsgård kan imidlertid som andre velge å legge inn tilbud på nytt ved senere anbudskonkurranser. Anskaffelse av disse tjenestene er delegert til det enkelte fylke som også avgjør tidspunktet for når tiltaket vil bli anskaffet på nytt.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at Smednes Trivselsgård har avtale med Helse Midt-Norge i 2010. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er det ikke anledning til å inngå avtaler for mer enn ett år om gangen.