Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1653 (2009-2010)
Innlevert: 01.09.2010
Sendt: 02.09.2010
Besvart: 13.09.2010 av justisminister Knut Storberget

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Det finnes i dag ikke konkrete tall på hvor mange barn som lever i Norge med utviste foreldre. I 2009 uttrykte regjeringen at det i løpet av høsten samme år skulle kartlegges hvor mange barn som var i en situasjon hvor barnet hadde norsk statsborgerskap mens en av foreldrene med utenlandsk statsborgerskap var utvist.
Er det i dag kartlagt hvor mange barn som lever i Norge med utviste foreldre?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Utlendingsdirektoratet (UDI) har siden 2008 registrert familierelasjonene til en utvist utlending i saksbehandlingssystemet DUF. Fra registreringen startet opp i 2008 og frem til i dag, er det registrert 202 barn med norsk statsborgerskap fordelt på 165 utviste foreldre som for tiden har et gyldig utvisningsvedtak. Tallene viser at flere søsken er med i statistikken. Også utvisningssaker fra før 2008 er omfattet, men da registreringsrutinene først ble innført og forbedret i 2008, må det tas et forbehold om at berørte barn muligens ikke er blitt registrert i tilfeller hvor forelderens utvisningsvedtak er fattet før 2008.

Jeg nevner for ordens skyld at utlendingsmyndighetene ikke kan få oversikt over antallet barn som blir født etter at et utvisningsvedtak er fattet. Barn som har fylt 18 år mens utvisningen fortsatt gjelder, vil for øvrig bli tatt ut av statistikken, og registrerte barn tas også ut av statistikken i tilfeller hvor innreiseforbudet har utløpt.

Jeg er tilfreds med at registreringen av barn med utviste foreldre er i gang og har pågått noen år, slik at vi på sikt vil få en god oversikt over hvor mange barn dette gjelder. Regjeringen legger stor vekt på hensynet til barnets beste, og har fremhevet dette hensynet flere steder i den nye utlendingsloven og -forskriften. Dette gjelder også for utvisningsbestemmelsene, hvor det fremgår eksplisitt av loven at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved vurderingen av om det vil være uforholdsmessig å utvise en utlending. Utlendingsforskriften inneholder også egne bestemmelser om forholdsmessighetsvurderingen i saker hvor den utviste utlendingen har barn i Norge. Jeg nevner også i denne sammenheng at Regjeringen nylig har foretatt en oppmyking av forskriften, slik at det skal mer til for å utvise en utlending som har barn i Norge for brudd på utlendingsloven.