Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1658 (2009-2010)
Innlevert: 02.09.2010
Sendt: 02.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Aldersgrensen i arbeidslivet gir alle rett til å stå i arbeid til 70 år. I lovverket for tidsubestemt lønnstilskudd presiseres ingen øvre aldersgrense.
Er det dermed riktig å anta at samme aldersgrense gjelder for tidsubestemt lønnstilskudd, som for rett til arbeid - altså 70 år?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er en henvendelse om at en arbeidstager mistet sitt tidsubestemte lønnstilskudd ved fylte 67 år. Begrunnelsen var at man da gikk over til alderspensjon, samt påstand om at en videreføring ville være "for lønnsom" for arbeidsgiver.
Slik lovverket er utformet er det vanskelig å se hvilken hjemme Nav benytter seg av når grensen settes til 67 og ikke 70 år. Jeg ber derfor om svar på om dette er håndtering i tråd med gjeldende lovverk, eller om det er en administrativ vurdering av Nav.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Tidsubestemt lønnstilskudd er et arbeidsmarkedstiltak som skal utgjøre et tilbud til personer med vesentlig og varig redusert arbeidsevne og redusere bruk av uførepensjon for denne gruppen.

Nav- loven, Arbeidsmarkedsloven og forskrift om arbeidsrettede tiltak omtaler kun nedre aldersgrense og regulerer ikke øvre aldersgrense. Det åpnes opp for skjønnsmessige vurderinger. Likevel praktiseres en hovedregel om at øvre aldersgrense for deltagelse i arbeidsrettede tiltak er 67 år. Retten til uførepensjon opphører ved fylte 67 år og rett til alderspensjon inntrer ved fylte 67 år.

Innenfor tilgjengelig budsjettramme for de arbeidsrettede tiltakene må Arbeids- og velferdsetaten for disse virkemidlene løpende foreta en prioritering blant personer som har behov for tiltak. Arbeidsrettede tiltak som tidsubestemt lønnstilskudd er et tilbud og ingen rettighet. Alder vil kunne være et element som inngår i vurderingen av bruken av tiltakene.