Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1660 (2009-2010)
Innlevert: 02.09.2010
Sendt: 03.09.2010
Besvart: 13.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hvilke konkrete strakstiltak vil Statsråden sette inn for å få ned ventetiden ved barne- og ungdomspsykiatrien i Stavanger og hjelpe de barna som trenger behandling?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad torsdag 2. september 2010 kan vi lese om at Barne- og ungdomspsykiatrien i Stavanger har landets lengste ventelister. I påvente av at et nybygg skal hjelpe på driften blir likevel barn og ungdom som har akutt behov for hjelp skadeildene. Statsrådens mener ventetiden må ned og svarer at hun forlanger månedlig orientering. Dette hjelper ikke barna som trenger hjelp nå.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ifølge rapporten SAMDATA om spesialisthelsetjenesten som nylig er utgitt av Helsedirektoratet, viser data for 2009 at Helse Vest RHF hadde lange ventetider innen psykisk helsevern for barn og unge. Helse Vest RHF opplyser at utviklingen i 2010 har gått i en positiv retning. Det er iverksatt omfattende tiltak for å få ned ventetid og innfri ventetidsgarantien. Tall fra Norsk pasientregister viser at ventetiden i Helse Vest RHF er redusert med 14 dager innen psykisk helsevern for barn og unge fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2010. Ventetiden for prioriterte pasienter er redusert med 21 dager i samme periode.

Helse Stavanger HF hadde en kraftig nedgang i ventetider for pasienter med prioritet t.o.m. 1. tertial 2010. Ventetidene har økt noe i 2. tertial, noe som blant annet skyldes sommerferieavvikling. Denne tendensen har ifølge Helse Vest RHF vært gjentakende fra år til år, men sammenlignet med 2. tertial 2009 er ventetidene redusert i Helse Stavanger HF. Utviklingen i Helse Stavanger HF har vært positiv, da både fristbrudd og ventetider er redusert i 2010 sammenlignet med tilsvarende periode i 2009.

Helse Vest RHF har også informert om at det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen innen psykisk helsevern for barn og unge i regionen. I Helse Vest RHF sitt budsjett for 2010 ble det satt av en ekstra bevilgning på 15 millioner kroner til psykisk helsevern for barn og unge.

Helse Vest RHF har videre orientert om at Helse Stavanger HF i mars 2010 la fram en egen prosjektutredning om situasjonen innenfor barne- og ungdomspsykiatrien for sitt styre. Styret har etter dette vedtatt tiltak for å sikre en høyere produksjon og bedre dekningsgrad. Konkret har Helse Stavanger HF iverksatt en rekke tiltak for å få ned ventetider og antall fristbrudd, herunder tiltak for å sikre godt samarbeid om pasienten, effektiv behandling samt plan for oppfølging av fristbrudd.

Helse Vest RHF opplyser at også de andre helseforetakene i regionen har hatt tilsvarende styreoppfølging av situasjonen innen psykisk helse for barn og unge.

Jeg er tilfreds med at Helse Vest RHF og alle helseforetakene har et klart fokus på tiltak for å innfri ventetidsgarantien og måltall innen psykisk helse for barn og unge, samt at styret overvåker situasjonen og utviklingen nøye. Avvikling av fristbrudd og reduksjon av ventelister er og skal være en høyt prioritert oppgave for alle landets helseforetak, og jeg vil fortsatt følge utviklingen på dette feltet svært nøye.