Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1663 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 03.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Medfører det riktighet at midlene som var avsatt til kvalifiseringsprogrammet er brukt opp for inneværende år, og hva vil i så tilfelle statsråden gjøre for de som ikke får det tilbudet de trenger som følge av dette?

Begrunnelse

Jeg har fått flere henvendelser om at personer får avslag på å bli tatt inn i kvalifiseringsprogrammet som følge av at den økonomiske rammen for dette er brukt opp. Dette rammer tilbudet for en viktig gruppe, og er på kort og lang sikt dårlig økonomi.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunene. Programmet ble innført i takt med innfasingen av NAV-kontorene og er en fullfinansiert ordning som dekker de merkostnader kommunene anslås å ha i forbindelse med gjennomføringen av programmet. Den som oppfyller vilkårene som loven stiller, har rett til kvalifiseringsprogram. Kommunene kan derfor ikke velge om de skal ta inn deltakere i programmet og det har vært bred enighet om de forutsetningene som ligger til grunn for kostnadsberegningene. Kommunene har blitt tildelt midler ved inngangen til året.

Den samlede bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet bygger på et anslag på gjennomsnittlig antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet og et anslag på kostnader per deltaker. Det blir ved tildeling av midler til den enkelte kommune synliggjort hvilket gjennomsnittlig antall deltakere det aktuelle tilskuddet er forutsatt å dekke. Dette omtales ofte som ”måltallet” for kommunen. Det er imidlertid ikke her snakk om noen stykkprisfinansiering. Kommunene er forutsatt å skulle dekke behovet med de midler som er beregnet, i tillegg skal de nyttiggjøre seg eventuelle ubenyttede tilskudd fra tidligere år.

Erfaringene fra programmet så langt må sies å være gode. Ved utgangen av 2009 hadde i underkant av 1 200 personer gjennomført eller avsluttet programmet etter avtale med NAV-kontoret. Av disse gikk i overkant av 50 pst. til ordinært arbeid, utdanning eller andre arbeidsrettede tiltak. For de som har gjennomført programmet i løpet av 1. tertial 2010 var andelen noe lavere.