Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1664 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 03.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Foreligger det en instruks om hvordan rutiner ved rapportering via Helfo skal foregå, og vil statsråden ta initiativ for å sørge for at pasienter ikke behøver å vente lenger enn absolutt nødvendig med å få frikort på plass?

Begrunnelse

Jeg har fått flere rapporter på personer som mener at det tar uforholdsmessig lang tid å få frikortet sitt, til tross for at egenandelen for lengst er betalt. Mitt inntrykk er at det ikke er gode nok rutiner for å innrapportere gjennom Helfo for ulike aktører i helsevesenet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er et mål at pasientene skal få utlevert frikortet innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Har man betalt mer enn taket, skal beløpet tilbakebetales automatisk.

For å oppnå målene er det med virkning fra 1. januar 2010 forskriftsfestet krav til hyppighet og kvalitet i innsending av egenandelsopplysninger. Av forskrift om behandling av helseopplysninger i egenandelsregisteret av 18. desember 2009 fremgår det hvilke behandlergrupper som er omfattet, hvilke opplysninger som skal sendes inn og krav til hyppighet. Behandlere som kan innkreve egenandeler som inngår i egenandelstak 1, har krav på seg til å sende inn oppgjør senest innen 14 dager etter at egenandelen er betalt. Hvis egenandelen er en utestående fordring, er fristen 14 dager etter at egenandelen er utfakturert.

Fra 1. januar 2010 trådte også i kraft en forskrift som setter krav til elektronisk kommunikasjon for leger. En stadig økende andel av behandlergruppene sender nå inn oppgjørene elektronisk. Det sikrer en enklere og raskere behandling.

Etableringen av en nasjonal automatisk frikortordning innebærer en vesentlig omlegging av rutinene for både pasienter, tjenesteytere og forvaltningen. Den største utfordringen er hvorvidt de tjenesteyterne som leverer tjenester som inngår i egenandelstak 1 makter å øke hyppigheten på innsending av data til HELFO, og at dataene samtidig er av tilstrekkelig god kvalitet.

2010 er et overgangsår som gjør reformen ekstra krevende. Frem til 1. juni i år har pasientene selv måttet oppbevare egenandelskvitteringene og oppsøke det lokale NAV-kontoret for å søke om frikort. Etter 1. juni har HELFO overtatt ansvaret for å håndtere ordningen. Videre har det vært nødvendig å innføre særskilte rutiner for pasientreiser. For pasientreiser med rekvisisjon må pasientene i 2010 selv sende inn kvitteringene til Pasientreiser ANS i Skien for registrering i grunnlaget for frikort. For pasientreiser uten rekvisisjon må pasienten på vanlig måte sende inn søknad til Pasientreiser ANS i Skien. Tiden det tar før egenandelen blir registrert i HELFO vil derfor også avhenge av hvor raskt pasientene sender inn søknad om refusjon, og saksbehandlingstiden ved Pasientreiser ANS.

De regionale helseforetakene overtok ansvaret for alle pasientreiser i løpet av 2009.

En uforutsett kraftig økning i antall pasientreisesaker førte til restanser i de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene har gjennomført meget omfattende tiltak, og den gjennomsnittlige nasjonale saksbehandlingstid for refusjon av reiseregninger er nå nede i under tre uker. De regionale helseforetakene er nå også à jour på saksbehandling og registrering av innsendte egenandeler for reiser med rekvisisjon.

Rapportene viser at det er en positiv utvikling i innrapporteringen fra samhandlerne til HELFO. Det er imidlertid fortsatt vesentlige forskjeller mellom ulike grupper. Helsedirektoratet og HELFO har derfor satt inn et vidt spekter av informasjonstiltak og direkte oppfølging overfor disse. Ut fra statistikk over innsendingshyppighet og kvalitet, har HELFO også fulgt opp samhandlere på individuelt nivå. HELFO tar kontakt med de behandlerne som ikke innrapporterer etter ønsket hyppighet.

Departementet er svært opptatt av hvorledes ordningen med automatisk frikort fungerer. Det er etablert en egen styringsgruppe med representanter fra de statlige virksomhetene som er direkte involverte i reformene for automatisk frikort og pasientreiser. Helsedirektoratet arbeider også med å forbedre systemene for elektronisk innsending av egenandeler til HELFO. Videre er det planlagt at egenandelene ved pasientreiser med rekvisisjon skal registreres automatisk fra 2011.

Vi må heller ikke glemme at det også kunne være lang saksbehandlingstid i den gamle ordningen, med store variasjoner i saksbehandlingstid mellom de ulike NAV-kontorene. Det forekom at det tok opptil åtte uker fra kravet ble mottatt hos NAV til frikortet ble utstedt.

Ved utgangen av august måned hadde 460 000 pasienter fått frikort automatisk i posten etter at ordningen trådte i kraft 1. juni. Den nye ordningen gjør at alle med rett til frikort får oppfylt rettighetene på en enklere måte. Selv om en del pasienter dessverre har måttet ventet lenger enn ønskelig på sine frikort, viser rapportene en positiv utvikling i hyppigheten på innsening av egenandelsopplysninger til HELFO. Departementet har tett dialog med aktørene for å forsikre oss om at den positive trenden vedvarer.