Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1668 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 03.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil finansministeren sørge for enklere og rimeligere tollbestemmelser for utenlandske fritidsbåteiere som gjør det lettvint og attraktivt å vinterlagre båt i Norge i påvente av neste sommer?

Begrunnelse

Et økende antall utenlandske fritidsbåter legger seilasen til Norges langstrakte kyst. Samtidig blir det stadig flere som ønsker å legge båten i vinteropplag i en norsk havn for å fortsette seilasen neste sommer. Dette er ikke bare et spørsmål om at det forventes at vi, som sjøfartsnasjon, utviser et visst minimum av gjestfrihet overfor sjøfarende fra andre land, men det er også av en viss næringsøkonomisk interesse for kystkommunene. Det kan også bidra til å stimulere utenlandsk båtturisme langs kysten. Dagens tollbestemmelser gjør det lite attraktivt og relativt kostbart å sikre vinteropplag av båten i påvente av ny sommer - og mulighet for å fortsette seilasen langs kysten. Dette har konsekvenser for turismen i Norge og for havnene og marinaene langs kysten. Det er nærliggende at slikt regelverk samordnes mellom først de nordiske land - dernest EU. Spania har endret sitt regelverk til å tillate vinteropplag i 6 måneder og har innført enkle forvaltningsmessige rutiner for å legge forholdene til rette for utenlandske båtturister. I Nord Norge er det i ferd med å oppstå en ny situasjon. Finnmark kan bli meget aktuelt for overvintring når det åpnes for å seile på vannveiene gjennom Russland helt ned til Svartehavet. Det skal allerede nå være mulig å seile på vannveiene ned til Østersjøen. Ønsker man en overvintring så er det naturlig å komme på forsommeren, legge igjen båten for vinteren og returnere på høsten. Da kan også 6 måneder være lite. det drøftes i flere miljøer behov for 18 måneders mulighet til vinterlagring.
Skal man unngå at båter legges igjen ulovlig, slik det gjøres nå langs hele kysten, bør regelverket samordnes og utformes slik at det innbyr til slik turisme.
Det kan f eks være en seilingstillatelse uten betingelser for 18 måneder med mulighet for forlengelse f.eks. 2-3 ganger.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Personer ned fast oppholdssted utenfor Norge kan i forbindelse med reiser til Norge midlertidig innføre fritidsbåter til Norge uten å måtte betale avgifter. De trenger heller ikke melde fra, eller deklarere innførselen til tolletaten. I utgangspunktet skal båter som innføres midlertidig gjenutføres når brukeren reiser ut av landet igjen. Båten kan imidlertid etterlates i Norge i inntil seks uker i løpet av en tolvmåneders periode.

Dersom brukeren ønsker å etterlate en båt i Norge for en lengre periode enn seks uker, kan vedkommende legge båten inn på et tollager etter de alminnelige regler som gjelder for dette. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med en privat tollagerholder som vil forestå den praktiske gjennomføringen, og være ansvarlig ovenfor tolletaten. Etter gjeldende regelverk vil tolletaten kunne gi tillatelse til at lagring skjer utenfor tollagerholderens fysiske lager. For eksempel kan dette skje på en marina eller annen båtopplagsplass. Toll- og avgiftsdirektoratet har opplyst at dette imidlertid ikke er en ordning som benyttes særlig ofte.

Ved spørsmålet om behov for særlige unntaksregler som gjør det enklere for utenlandske fritidsbåteiere å vinterlagre båter i Norge er det viktig å være klar over de hensyn som ligger bak toll- og avgiftslovgivningen. I denne sammenheng vil jeg særlig vise til behovet for å kunne føre effektiv kontroll med vareførselen til og fra Norge, samt faren for avgiftsunndragelse. Dette er forøvrig ingen særnorsk problemstilling, og de fleste land det er naturlig å sammenligne seg med opererer med tilsvarende regler som de norske. Dette gjelder blant annet Sverige. Finansdepartementet vil imidlertid vurdere problemstillingen løpende.