Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1669 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 03.09.2010
Besvart: 09.09.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I forbindelse med behandling av et representantforslag, skriver MD følgende i et brev til energi og miljøkomiteen, datert 4. mai 2010: "...forsøksordningen med alternativ forvaltning av motorferdsel i enkelte kommuner fortsetter inntil videre."
Vil prøveordningen videreføres i 2011 og kan statsråden gjøre rede for hvor lenge han ser for seg at forsøksordningen fortsetter?

Begrunnelse

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2009-2010/inns-200910-229/?lvl=0#a5.1

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Forsøksordningen med utvidet lokal forvaltning av motorferdsel i utmark ble satt i gang i 2000 og er senere forlenget inntil videre.

Miljøverndepartementet har påbegynt en gjennomgang av regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag. Som ledd i dette arbeidet ble det i juni 2009 gjort enkelte endringer i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Samtidig med behandlingen av forskriftsendringen bestemte regjeringen at det ikke skal gjøres endringer i lov eller forskrift om reglene for bruk av motorkjøretøy på snødekt mark i Finnmark og Nord-Troms. Disse forblir derfor uendret.

Den videre gjennomgangen vil gi grunnlag for å vurdere hvorvidt det er ytterligere behov for endringer i regelverket knyttet til motorferdsel i utmark. En sentral problemstilling som gjenstår å vurdere, er om det skal åpnes for mer rekreasjonskjøring sør for Nord-Troms.

Forsøksordningen med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark i syv kommuner fortsetter inntil gjennomgangen er fullført og eventuelle endringsbehov er avklart. Det er ikke mulig for meg å si når gjennomgangen vil være ferdig, men forsøksordningen vil i alle fall gjelde til dette arbeidet er sluttført.