Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1676 (2009-2010)
Innlevert: 03.09.2010
Sendt: 06.09.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 10.09.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Etter lang tid med høyt konfliktnivå ved Mehamn Skole har foreldrene til 11 av 82 elever valgt å holde sine barn hjemme fra skolen. Rektoren er under politietterforskning for psykisk trakassering. Saken ligger i dag til behandling hos fylkesmannen i Finnmark for vurdering. Hvor man har antydet en saksbehandling på flere uker. Dette medfører at 11 av 80 elever ikke får tilbud om utdanning i perioden saken er til vurdering.
Hva vil statsråden foreta for at disse elevene blir gitt et adekvat skoletilbud i perioden?

Begrunnelse

Det er et faktum at rektor er under politietterforskning for psykisk trakassering. Jeg hverken kan eller vil gå inn i den situasjonen/etterforskningen, det har vi som nevnt politi og fylkesmann i Finnmark til, men det som jo må være det essensielle i denne sak er at de elevene som selv føler de er blitt utsatt for trakassering faktisk blir gitt et reelt tilbud til utdanning i perioden som saken er til behandling. Det har faktisk elevene krav på.
Skoler og lærere skal i størst mulig grad fremstå som trygge og forbilledlige rollemodeller i vårt samfunn. Ved Mehamn skole har ikke dette vært tilfelle, og mange foreldre er av den oppfatning at Gamvik kommune ikke har gjennomført tiltak for å ivareta elevene, når Gamvik kommune som skoleeier aksepterer og legitimerer bruk av slagvåpen som pedagogisk virkemiddel foran en hel klasse. Selvfølgelig reagerer foreldrene på dette, men de opplever at de ikke blir lyttet til.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker, men jeg er kjent med at denne saken for tiden er til behandling hos Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen har i den forbindelse bedt om en grundig redegjørelse fra kommunen, og behandlingen av saken er gitt høyeste prioritet.

Parallelt med dette har fylkesmannen avholdt et møte med kommunen, og der klargjort kommunens ansvar for å oppfylle elevenes rett til opplæring i den foreliggende situasjon. Fylkesmannen har også gitt veiledning til elevenes foreldre om barns rett og plikt til opplæring.

Fylkesmannen og kommunen følger denne saken tett, og jeg er også kjent med at kommunen vil avholde et møte med elevenes foreldre. Det er derfor ikke slik at man her vil avvente resultatet av klagebehandlingen før nødvendige tiltak vurderes og eventuelt iverksettes. Jeg forventer at kommunen raskt finner løsninger som ivaretar elevenes behov.