Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1688 (2009-2010)
Innlevert: 07.09.2010
Sendt: 08.09.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 16.09.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden åpne for et nærere samarbeid med Rederienes Landsforening (RLF) slik at forbundets medlemmer kan innlemmes som en del av beredskapsstyrken for norsk oljevernberedskap langs Norskekysten?

Begrunnelse

I Norge har vi satt fokus på sikkerhet knyttet til oljevirksomhet, men beredskapen langs Norskekysten er dokumentert til å være altfor dårlig.
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet og revidert statsbudsjett for 2010 er det gjort merknader om at oljevernberedskapen generelt, og spesielt beredskapen ved eventuelle skipsforlis og oljeutslipp må bedres.
For det første er det bevilget for lite til oljevernberedskapen.
For det andre går arbeidet med å få bedret sikkerheten ved skipsforlis og oljeutslipp for sent.
For å bøte på noe av dette bør statsråden vurdere å åpne for at flere blir omfattet av beredskapsstyrken i tillegg til de ressurser det offentlige selv har til rådighet.
Rederienes Landsforening (RLF) har lagt fram forslag som etter foreningens mening, vil sikre rask tilstedeværelse, samt supplere dagens depoter på land med depoter på kjøl.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Som fiskeri- og kystminister har jeg det overordnete ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Avtaler med fartøy om å bistå under statlige oljevernaksjoner kan være et effektivt tiltak for å redusere responstiden, og således styrke den samlete beredskapen. Det er imidlertid en forutsetning at sikkerheten under slike operasjoner blir ivaretatt på en god måte.

Nærings- og handelsdepartementets fagetat, Sjøfartsdirektoratet, har nylig sendt på høring et forslag til ny forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskapen. Formålet med forskriften er å åpne opp for at fartøy som er bygget, utrustet og sertifisert for annen bruk kan brukes i slik beredskap, og sikre at dette skjer på trygg måte for fartøy, mannskap og miljø. Jeg avventer nå høringsrunden. Når en endelig forskrift kommer på plass, skal både den offentlige og private oljevernberedskapen ha mulighet til inngå et mer formalisert samarbeid med fartøy som ønsker å inngå i en beredskapspool.

Et nærere samarbeid med fartøy som i det daglige driver annen virksomhet om å bistå under statlige oljevernaksjoner, er noe departementet og Kystverket har til vurdering. Mange aktører har vist interesse for å bidra i oljevernberedskapen. Det er positivt.

Jeg kan i den forbindelse nevne at jeg 16. juni 2010 hadde møte med Næringslivets hovedorganisasjon og Rederienes Landsforening der rapporten fra Rederienes Landsforening om utnyttelse av innenriksfartøy i oljevernberedskapen ble presentert. Departementet har bedt Kystverket vurdere forslagene i rapporten fra Rederienes Landsforening i forbindelse med etatens pågående arbeid med miljørisikoanalyser og tilknyttede beredskapsanalyse.

Avslutningsvis vil jeg understreke at eventuelle fremtidige avtaler med fartøy om bistand under statlige oljevernaksjoner må inngås i samsvar regelverket for offentlige anskaffelser.